Wyniki Konkursu na Opracowanie Logotypu Uni Uczelni

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu na logotyp Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. W zamkniętym posiedzeniu Komisji uczestniczyli jej członkowie wskazani w Regulaminie Konkursu:

  • Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Członek Komisji Konkursowej – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska),
  • Członek Komisji Konkursowej – dr hab. prof. UŁ Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki),
  • Sekretarz Komisji Konkursowej – dr inż. Bartosz Wojtyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Do konkursu nadesłano 9 zgłoszeń. Wszystkie złożone aplikacje wraz z załączonymi projektami spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do Konkursu. Komisja poddała nadesłane prace szczegółowej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu:

  • oryginalność idei projektowej realizującej cel konkursu – kryterium A,
  • wartości estetyczne – kryterium B,
  • możliwości wykorzystania logotypu i budowy na jego podstawie logo i innych znaków graficznych Unii Uczelni – kryterium C.

Zebrani Członkowie Komisji podjęli decyzję jednogłośnie i przez aklamację ustalili następujący werdykt:

  • I nagrodę i tytuł zwycięzcy konkursu (nagroda o wartości 1 000,00 zł i zestaw gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy (załącznik do postu), której autorem jest pani Sara Kopczyńska z Będzina, studentka Politechniki Śląskiej,
  • II nagrodę (w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy, której autorem jest pan Oskar Kowalski z Mysłowic, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • III nagrodę (w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy, której autorem jest pan Aleksander Sielecki z Inowrocławia, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie i IV nagrodę (nagroda w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni), którą przyznano pracy autorstwa pana Piotra Sionka z Warszawy, studenta SGGW w Warszawie.

Identyfikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac dokonano po rozstrzygnięciu konkursu, przyporządkowując prace poszczególnym uczestnikom.

Zwyciężczyni i Autorom wyróżnionych prac gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz życzymy sukcesów!

Kształcenie w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią w Różnych Typach Szkół – sprawozdanie z konferencji

W dniu 25 marca 2021 r. odbyła się w formie zdalnej konferencja dydaktyczna Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią oraz Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN pod tytułem „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”.

Szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.

Unia Uczelni reprezentowana w ministerialnym zespole roboczym do spraw reformy systemu planowania przestrzennego

W dniu 16 marca br. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii powołał prof. Aleksandrę Nowakowską, prof. Pawła Churskiego i prof. Tadeusza Kudłacza w skład Ministerialnego Zespołu Roboczego do spraw reformy systemu planowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Ministerstwem nasi przedstawiciele wraz z pracownikami innych uczelni wyższych z całej Polski, w tym zrzeszonymi w ramach Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią, będą wypracowywać możliwości wparcia systemu kształcenia w sposób jak najlepiej odpowiadający na wyzwania trwającego procesu reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce.

Ciesząc się z wyróżnienia Unii Uczelni i zaproszenia naszych przedstawicieli w skład Zespołu Roboczego przy Ministrze Rozwoju, Pracy i Technologii życzymy wielu owocnych i konstruktywnych decyzji!

Konferencja Dydaktyczna Unii Uczelni

Szanowni Państwo,

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią wraz z Zespołem Problemowym ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN zapraszają Państwa do udziału w konferencji dydaktycznej:

„Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”

która odbędzie się w dniu 25 marca 2021 r. w formie zdalnej.
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem I oraz Komunikatem II, w którym zawarty został program obrad.

Udział w konferencji jest otwarty i bezpłatny. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w wydarzeniu, które jak dotychczas się nie zarejestrowały, zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 21 marca 2021 r. Formularz rejestracyjny w formie elektronicznej znajduje się pod linkiem
W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą o upowszechnienie komunikatów o konferencji wśród Państwa współpracowników oraz zachęcenie ich do udziału. 

Głęboko wierzymy, że udział w planowanej konferencji będzie dla Państwa cennym doświadczeniem!

Kolejny wykład monograficzny

11 stycznia 2021 r. na zaproszenie prof. Aleksandry Nowakowskiej z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego prof. Paweł Churski wygłosił w formie zdalnej wykład pt. „Jak fundusze europejskie różnicują przestrzeń Polski. Szansa czy zagrożenie?”.

Wykłady monograficzne – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach gościnnie na Politechnice Łódzkiej

8 grudnia 2020 roku na zaproszenie Pani Profesor Ewy Klimy pracownicy
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach przeprowadzili zajęcia online
dla studentów Politechniki Łódzkiej, studiujących na II stopniu studiów
kierunku Gospodarka Przestrzenna. Prof. UE dr hab. Małgorzata Czornik
oraz dr Adam Polko wygłosili wykład (2 godz.) oraz przeprowadzili
warsztaty (2 godz.) w ramach zajęć pt. „Miejskie dobra wspólne – kto i w
jaki sposób nimi gospodaruje?”. Zajęcia dydaktyczne dla studentów
Politechniki Łódzkiej były okazją upowszechniania wyników badań projektu
naukowego pt. „Ekonomia miejskich dóbr wspólnych” prowadzonego pod
kierunkiem dr Adama Polko i finansowanego ze środków Narodowego Centrum
Nauki.

Education Forum podczas Kongresu ISOCARP

W ramach 56. Kongresu International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) 12 stycznia 2021 r. w godz. 16.00-17.30 odbędzie się sesja poświęcona edukacji urbanistycznej pt. Education Forum. Będzie to sesja otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem:

Uczestnictwo w sesji możliwe jest za pośrednictwem platformy ZOOM poprzez link
Meeting ID: 994 5112 8611
Passcode: 260645
Zachęcamy do uczestnictwa!

Zebranie Zespołu Wykonawczego Unii

W dniu 15 września 2020 r. odbyło się pierwsze zebranie nowo wybranego Zespołu Wykonawczego, na którym podjęto dyskusję nad krótkoterminowymi wyzwaniami Unii. W dyskusji udział wzięli również członkowie Zespołu Wykonawczego poprzedniej kadencji.

W czasie dyskusji udało się zaplanować m.in. wstępne plany konferencyjne Unii, uruchomienie strony internetowej, z której mają Państwo okazję w tej chwili korzystać, skierowanie do rektorów uczelni będących członkami listów informujących o zmianach we władzach Unii, a także zintensyfikowano prace nad budową oferty dydaktycznej Unii oraz ustalono szczegóły ogłoszenia konkursu na logotyp Unii.

Zebranie Przedstawicieli Unii

W dniu 16 lipca 2020 r. odbyło się w formie wideokonferencji zebranie sprawozdawczo-wyborcze Unii. W spotkaniu wzięło udział 29 osób, w tym Przedstawiciele 20 jednostek organizacyjnych uczelni zrzeszonych w Unii, w których prowadzone są studia w zakresie gospodarowania przestrzenią.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy Zespół Wykonawczy Unii w składzie:
Przewodniczący – prof. dr hab. Paweł Churski
Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Alina Maciejewska
Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
Funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego pełni dr inż. Bartosz Wojtyra.
Więcej informacji na temat członków Zespołu Wykonawczego można znaleźć w zakładce mu poświęconej.

Ponadto w czasie zebrania przedstawiono i przyjęto sprawozdanie z działalności Unii Uczelni za okres od 10 marca 2016 roku do 16 lipca 2020 roku. Obejmowało ono w szczególności:
– prezentację zmian składu członków Porozumienia,
– omówienie zagadnień poruszanych podczas kolejnych spotkań Przedstawicieli,
– kwestie zmiany nazwy Porozumienia oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym,
– wyszczególnienie odbytych seminariów (wraz z informacją o publikacji będącej pokłosiem jednego z nich),
– omówienie podjętych działań na rzecz ustanowienia własnej dyscypliny naukowej, a także podniesienia wskaźnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej i studiów w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,
– omówienie prac związanych z rozpoznaniem sytuacji gospodarki przestrzennej jako dyscypliny naukowej i kierunku studiów w poszczególnych uczelniach oraz podjętych form współpracy między uczelniami zrzeszonymi w Unii.

Efektem zebrania było również wniesienie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Unii. Podjęto także dyskusję na temat inicjatyw podjętych na poprzednich zebraniach Unii, w tym przede wszystkim w zakresie oferty wykładów monograficznych prowadzonych przez członków Unii, organizowania ćwiczeń terenowych dla studentów kierunków prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w Unii, przygotowania wspólnej publikacji Unii w postaci monografii oraz projekt regulaminu konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji logotypu Unii Uczelni.