4. edycja Konkursu im. Konrada Czapiewskiego pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

· nadsyłanie prac: do 31 maja;

· ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 września.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN. O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy. Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie: https://kpzk.pan.pl/pl/konkurs-praca-doktorska/konkurs-edycja-2023

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Instytut Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Łódzki
Ul. POW 3/5
90-255 Łódź
p. B 302.

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.