Webinarium inaugurujące działalność unii uczelni w roku akademickim 2023/2024

W dniu 12 października 2023 roku odbyło się webinarium inaugurujące działalność Unii Uczelni w roku akademickim 2023/2024. W trakcie spotkania omówiono aktywności Unii Uczelni w mijającym roku oraz uzgodniono zakres działań na rok akademicki 2023/2024.

W pierwszej części spotkania prof. Paweł Churski zreferował główne działania Unii, wśród których wymienił cykl webinariów poświęconych dobrym praktykom w zakresie kształcenia związanego z gospodarowaniem przestrzenią na uczelniach zrzeszonych w Unii. Zwrócił również uwagę na współorganizację dwóch konferencji naukowych:

 1. Międzynarodowa Konferencja: Elastyczne planowanie – poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych (1-2.12.2022)
 2. Seminarium: Edukacja w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią (27.04.2023)

Unia Uczelni była również reprezentowana na III Międzynarodowym Kongresie: Energetyczna Regeneracja Miast (30-31.05.2023) organizowanym w ramach Open Eyes Economy Summit. Jednym z jego elementów była dyskusja panelowa dotycząca Dylematów polityki przestrzennej i regionalnej wobec transformacji energetycznej. Na zaproszenie organizatorów udział w niej wzięli m.in. prof. Paweł Churski (UAM w Poznaniu) oraz prof. Tadeusz Kudłacz (ANS w Nowym Sączu).

Zrealizowano również wykład gościnny, który odbył się 19.05.2023 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prelegentką była dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, która wygłosiła wykład na temat: Transformacja gospodarcza Łodzi – historia upadku i odnowy miasta.

W mijającym roku akademickim udało się także opracować nowe materiały promocyjne Unii. Obejmowały one zaktualizowaną ulotkę oraz dwa filmy promocyjne (Film 1, Film 2), które powstały dzięki zaangażowaniu studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Dalej prof. Paweł Churski przedstawił zarys planów działalności Unii na rok akademicki 2023/2024, które obejmują zacieśnienie współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) w zakresie kształcenia dotyczącego kształtowania kompetencji niezbędnych do wdrażania reformy planowania przestrzennego w Polsce. Pierwszym elementem tej współpracy byłaby organizacja konferencji pt. Wyzwania kształcenia na poziomie wyższym w warunkach reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce pod patronatem MRiT. Efekty konferencji powinny zmierzać do powołania zespołu, który przygotowałby program kształcenia dla potrzeb reformy systemu planowania odpowiadającego na skonkretyzowane oczekiwania MRiT w tym zakresie (realizacja szkoleń finansowana z KPO).

W nowym roku zrealizowane zostanie również webinarium: Idea powszechnej edukacji architektonicznej i przykład realizacji ogólnopolskich, międzyinstytucjonalnych studiów podyplomowych „Archi:kultura – edukator architektoniczny”. Zaproszenie na to wydarzenie będzie rozesłane do członków Unii po ustaleniu terminu, ale już teraz serdecznie zachęcamy do udziału.

Pojawił się również postulat organizacji spotkania stacjonarnego w jednym z ośrodków wchodzących w skład Unii Uczelni. Prof. Paweł Churski wyraził otwartość w tym zakresie i zachęcił do zgłaszania propozycji. Ponadto poproszono członków Unii o weryfikację i aktualizację oferty wykładów monograficznych i ćwiczeń terenowych, która jest opublikowana na stronie internetowej Unii. Prof. Churski zaapelował również o to, żeby aktywnie korzystać z tej oferty.

Kolejnym poruszonym punktem było przygotowanie koncepcji kursu dla nauczycieli do Konkursu FERS – Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią (patronat MRiT), który służyłby podnoszeniu kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów rozbudzających zainteresowanie znaczeniem przestrzeni w funkcjonowaniu i rozwoju społeczeństwa. W skład zespołu przygotowującego założenia kursu weszli:

 • dr Wioleta Kilar – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • mgr Janusz Górny – nauczyciel geografii;
 • dr Agnieszka Rzeńca – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ – wieloletni nauczyciel geografii;
 • prof. Iwona Piotrowska – Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych UAM;
 • dr Małgorzata Cichoń – Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych UAM;
 • prof. Elżbieta Szkurłat – Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii UŁ;
 • dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba – Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii UŁ

Rezultaty pracy zespołu będą zaprezentowane i udostępnione do wykorzystania członkom Unii Uczelni.

W dalszej części webinarium odbyła się dyskusja, w której głos zabrała dr Wioletta Kilar, która potwierdziła zainicjowanie prac zespołu i zadeklarowała, że do końca października powstanie pierwsza propozycja kursu skierowanego do nauczycieli.

Prof. Elżbieta Szkurłat podkreśliła, że potrzeby kształcenia nauczycieli związane z edukacją przestrzenną są bardzo duże. Zasugerowała również, że być może dobrze byłoby w ramach działalności Unii Uczelni organizować wykłady/webinaria skierowane do nauczycieli. Wskazała również, że w ramach strony internetowej Unii Uczelni warto uruchomić zakładkę, która zawierałaby materiały dydaktyczne, z których mogliby korzystać nauczyciele. W tym miejscu zwracamy się ze szczególną prośbą do członków Unii o udostępnienie i/lub przygotowanie tego typu materiałów oraz przekazanie na adres: uniagp@amu.edu.pl . Prof. Elżbieta Szkurłat zadeklarowała również gotowość do udziału w wydarzeniach Unii i poprosiła o informowanie o jej bieżących aktywnościach.

Prof. Nowakowska w odpowiedzi zasugerowała utworzenie listy mailingowej zawierającej adresy osób zainteresowanych działalnością Unii. Zasugerowała również, aby starać się w większym stopniu angażować studentów w życie akademickie organizując np. równoległe sesje dla studentów w czasie spotkań Unii Uczelni.

Dr Artur Ochojski również zabrał głos w dyskusji wyrażając uznanie dla intensywności działań podejmowanych przez Unię.

Dr Joanna Budnicka-Kosior z kolei zaznaczyła, że nauczyciele akademiccy także potrzebują informacji na temat zmian prawnych związanych z systemem planowania przestrzennego i skutków, jakie te zmiany za sobą pociągają. Zasugerowała również, żeby w konsultacje programów przygotowywanych kursów do konkursów FERS włączyć przedstawicieli pracodawców. Podkreśliła również znaczenie kształtowania kompetencji cyfrowych, które będą niezbędne w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Prośby do członków Unii Uczelni:

 1. Aktualizacja oferty wykładów monograficznych i ćwiczeń terenowych, która jest dostępna na naszej stronie. Wszystkie zmiany w tym zakresie proszę zgłaszać na adres: uniagp@amu.edu.pl
 2. Udostępnienie materiałów/pomocy dydaktycznych w zakresie edukacji przestrzennej, które mogłyby zostać wykorzystane przez nauczycieli. Zostaną one upublicznione na stronie internetowej Unii. Proszę je również kierować na adres: uniagp@amu.edu.pl
 3. Wypełnienie formularza stanowiącego podstawę dla powstania bazy kontaktów do osób zainteresowanych działalnością Unii – będą one zapraszane na organizowane przez nas wydarzenia. Formularz jest dostępny TUTAJ.
 4. Zgłoszenie propozycji organizacji seminarium stacjonarnego (tematyka, termin, miejsce). W tym przypadku prosimy o kontakt z prof. Pawłem Churskim (chur@amu.edu.pl).