REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin Organizacyjny
Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów
w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią funkcjonuje na podstawie porozumienia podpisanego pomiędzy uczelniami w dniu 20 lutego 2012 r. (z późniejszymi zmianami).
 2. Cele Unii sformułowane zostały w zawartym porozumieniu, obecnie są nimi:
  1. Integrowanie środowiska naukowo-dydaktycznego oraz zawodowego wokół żywotnych spraw rozwoju wysokokwalifikowanych kadr dla praktyki w zakresie gospodarowania przestrzenią.
  2. Doskonalenie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem współczesnych światowych trendów kształcenia uniwersyteckiego, a także aktualnych i spodziewanych w przyszłości potrzeb praktyki.
  3. Podejmowanie działań kształtujących pozytywny wizerunek absolwenta kierunków studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią w środowiskach potencjalnych pracodawców.
 3. Cele Unii realizowane są w szczególności poprzez:
  • wymianę poglądów, opinii, informacji oraz doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju kadr dla praktyki w zakresie gospodarowania przestrzenią,
  • uzgadnianie kluczowych treści nauczania powtarzalnych w programach kształcenia w różnych typach uczelni,
  • wymianę studentów i wykładowców, w tym dla realizacji zajęć terenowych i praktyk zawodowych,
  • organizowanie konferencji dydaktycznych i naukowych, będących m.in. płaszczyzną wymiany doświadczeń nabywanych w procesie dydaktycznym, w tym z udziałem przedstawicieli praktyki,
  • organizowanie konferencji środowiskowych poświęconych potrzebom praktyki w zakresie wysokokwalifikowanych kadr z zakresu gospodarowania przestrzenią,
  • organizowanie międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych dla podejmowania wspólnych projektów z zakresu gospodarowania przestrzenią,
  • opracowywanie wspólnych materiałów promocyjnych, zawierających charakterystykę kwalifikacji absolwenta danego kierunku studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią i jego możliwości podejmowania wyzwań dyktowanych potrzebami planowania przestrzennego oraz programowania rozwoju regionalnego,
  • współpracę z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Towarzystwem Urbanistów Polskich w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr dla gospodarki przestrzennej i zwiększania ich konkurencyjności na rynku pracy.
  • podejmowanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi związanymi
   z kształceniem specjalistów z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego, zwłaszcza z Association of European Schools of Planning (AESOP) i European Regional Science Association (ERSA).
 4. Unia w realizacji swoich celów ściśle współpracuje z Zespołem Problemowym ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN, jako inicjatorem podpisanego porozumienia.

§ 2. Zasady funkcjonowania Unii

 1. Za realizację celów Unii odpowiada Zebranie Przedstawicieli składające się z osób desygnowanych przez Strony Porozumienia (nie więcej niż dwie osoby dla jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek w zakresie gospodarowania przestrzenią). W pracach Zebrania Porozumienia każda jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią prowadzony w danej uczelni dysponuje jednym głosem.
 2. Do kompetencji Zebrania Przedstawicieli należy wytyczanie kierunków działań i zadań  realizowanych w ramach Porozumienia, podejmowanie decyzji dotyczących członkostwa w Porozumieniu oraz przyjmowanie regulaminu organizacyjnego.
 3. Zebranie Przedstawicieli wyłania Zespół Wykonawczy, który kieruje całością prac podejmowanych w ramach porozumienia w okresach między Zebraniami Przedstawicieli.
 4. Zespół Wykonawczy składa się z Przewodniczącego i jego dwóch Zastępców, którzy wybierani są przez Zebranie Przedstawicieli w głosowaniu tajnym, na okres 4 lat.
 5. Członkami Zespołu Wykonawczego mogą być wyłącznie Przedstawiciele uczelni delegowani przez rektorów.
 6. Sekretarz Zespołu Wykonawczego wybierany jest przez Zebranie Przedstawicieli spośród osób wskazanych przez Przewodniczącego.
 7. Zebranie Przedstawicieli może również tworzyć inne, wewnętrzne zespoły.
 8. Zebrania Przedstawicieli odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w trakcie kadencji.
 9. Zebrania Przedstawicieli są zwoływane z inicjatywy Przewodniczącego lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 desygnowanych przez rektorów Przedstawicieli uczelni. W drugim przypadku, Przewodniczący zwołuje zebranie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 10. W posiedzeniach Zebrania Przedstawicieli mogą również brać udział zaproszeni goście (w szczególności przedstawiciele Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich), mający wyłącznie głos doradczy.
 11. Zebrania Przedstawicieli są prowadzone przez Przewodniczącego Zespołu Wykonawczego lub jego Zastępcę. Zebrania są protokołowane.
 12. Postanowienia Zebrania Przedstawicieli zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku wyboru Przewodniczącego i jego Zastępców, przyjmowania Regulaminu Organizacyjnego oraz podejmowania decyzji dotyczących członkostwa w Porozumieniu wymagany jest udział co najmniej 2/3 ogólnej liczby przedstawicieli.
 13. Pod koniec kadencji Zespół Wykonawczy przedstawia sprawozdanie z działalności, które jest przyjmowane przez Zebranie Przedstawicieli.
 14. Przyjmuje się, że każdorazowo adresem Biura Unii jest uczelnia, którą reprezentuje Przewodniczący Zespołu Wykonawczego.
 15. Koszty działań podejmowanych w myśl zawartego porozumienia wiążące się z uczestnictwem przedstawicieli w spotkaniach (koszty delegacji, ewentualnie zakwaterowania) są ponoszone przez instytucję delegującą swojego przedstawiciela. Wydatki związane z realizacją uzgodnionych projektów i przedsięwzięć każda uczelnia pokrywa we własnym zakresie, według uzgodnionego kosztorysu.

§ 3. Zasady poszerzania składu Unii

 1. Do Unii przystąpić może każda uczelnia wyższa prowadząca kierunek studiów dotyczący gospodarowania przestrzenią i związany z dyscypliną nauki geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna lub kierunek studiów dotyczący gospodarowania przestrzenią łączący wiedzę z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz innych pokrewnych dyscyplin naukowych, a w szczególności: architektury i urbanistyki, ekonomii i finansów, inżynierii lądowej i transportu, inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki, nauk leśnych, nauk o polityce i administracji, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o Ziemi i środowisku oraz nauk socjologicznych.
 2. Aby uczelnia mogła ubiegać się o członkostwo w Unii jednostka organizacyjna, w której prowadzony jest kierunek studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią, musi spełniać jedno z trzech kryteriów:
  1. posiadać prawa akademickie,
  2. posiadać ważną akredytację kierunku wydaną przesz PKA,
  3. posiadać pozytywną opinię powołanego przez Unię Zespołu ds. Oceny Programów Kształcenia, wydaną na podstawie przedstawionych przez uczelnię dokumentów.