CELE FUNKCJONOWANIA UNII


Film przybliżający zakres działalności Unii Uczelni:


Ulotka informacyjna: DO POBRANIA


Do podstawowych celów Unii Uczelni należą:

 1. Integrowanie środowiska naukowo-dydaktycznego oraz zawodowego wokół żywotnych spraw rozwoju wysokokwalifikowanych kadr dla praktyki w zakresie gospodarowania przestrzenią.
 2. Doskonalenie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem współczesnych światowych trendów kształcenia uniwersyteckiego, a także aktualnych i spodziewanych w przyszłości potrzeb praktyki.
 3. Podejmowanie działań kształtujących pozytywny wizerunek absolwenta kierunków studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią w środowiskach potencjalnych pracodawców.

Cele Unii realizowane są w szczególności poprzez:

 • wymianę poglądów, opinii, informacji oraz doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju kadr dla praktyki w zakresie gospodarowania przestrzenią,
 • uzgadnianie kluczowych treści nauczania powtarzalnych w programach kształcenia w różnych typach uczelni,
 • wymianę studentów i wykładowców, w tym dla realizacji zajęć terenowych i praktyk zawodowych,
 • organizowanie konferencji dydaktycznych i naukowych, będących m.in. płaszczyzną wymiany doświadczeń nabywanych w procesie dydaktycznym, w tym z udziałem przedstawicieli praktyki,
 • organizowanie konferencji środowiskowych poświęconych potrzebom praktyki
  w zakresie wysokokwalifikowanych kadr z zakresu gospodarowania przestrzenią,
 • organizowanie międzyuczelnianych, interdyscyplinarnych zespołów badawczych dla podejmowania wspólnych projektów z zakresu gospodarowania przestrzenią,
 • opracowywanie wspólnych materiałów promocyjnych, zawierających charakterystykę kwalifikacji absolwenta danego kierunku studiów w zakresie gospodarowania przestrzenią i jego możliwości podejmowania wyzwań dyktowanych potrzebami planowania przestrzennego oraz programowania rozwoju regionalnego,
 • współpracę z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Towarzystwem Urbanistów Polskich w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr dla gospodarki przestrzennej i zwiększania ich konkurencyjności na rynku pracy.
 • podejmowanie współpracy z organizacjami międzynarodowymi związanymi
  z kształceniem specjalistów z zakresu planowania przestrzennego i regionalnego, zwłaszcza z Association of European Schools of Planning (AESOP) i European Regional Science Association (ERSA).

Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią funkcjonuje na podstawie Porozumienia podpisanego pomiędzy uczelniami.

Unię tworzy obecnie 20 uczelni.

W dniu 20 lutego 2012 r. Unię Uczelni utworzyły:

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W 2016 r. do Unii przystąpiły dwie kolejne uczelnie:

W 2019 r. do Unii przystąpił:

Z końcem 2018 r. z Porozumienia wystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.