GENEZA I ROZWÓJ UNII

Inicjatywa zawiązania porozumienia uczelni prowadzących kierunek studiów gospodarka przestrzenna zrodziła się w ramach prac Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN w kadencji w latach 2007-2010. Podczas spotkania Zespołu w dniu 8 grudnia 2011 r. podjęto decyzję o powołaniu Unii, opowiadając się za wyborem formy prawnej, jaką jest porozumienie uczelni zainteresowanych współpracą. Odpowiedzialnymi za opracowanie założeń porozumienia oraz podjęcie prac przygotowawczych, w tym rozesłanie listu intencyjnego do rektorów publicznych uczelni wyższych, zostali prof. Tadeusz Kudłacz, prof. Andrzej Woźniak i dr Bernadetta Zawilińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, będący jednocześnie członkami wspominanego Zespołu Problemowego Komitetu. Porozumienie, pod nazwą Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, utworzono w pierwszej połowie 2012 r. Do Unii przystąpiło wówczas 18 uczelni publicznych, w których prowadzony był kierunek studiów gospodarka przestrzenna

Sięgając do początków powstania Unii nie sposób nie wspomnieć o licznych inicjatywach podejmowanych przez KPZK PAN, w tym przez Zespół Problemowy ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej, dotyczących ustanowienia nowej dyscypliny naukowej gospodarka przestrzenna. Starania te prowadzone przez kierownictwo Komitetu mocno zintegrowały środowisko akademickie zainteresowane prowadzeniem kierunku studiów gospodarka przestrzenna­. Po pierwsze, kierunek ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem kandydatów i otwierany był w coraz większej liczbie uczelni wyższych. Po drugie, uruchamiany był na uczelniach (wydziałach) o diametralnie różnym profilu: uczelniach technicznych, uniwersytetach ogólnych, uniwersytetach przymiotnikowych (ekonomicznych, rolniczych, przyrodniczych, pedagogicznych). Ten zróżnicowany profil w pełni uzasadniony był interdyscyplinarnością gospodarki przestrzennej oraz jej aplikacyjnym charakterem. Prowadzenie tego kierunku w różnych typach uczelni powodowało, że formalne jego identyfikowanie z dziedziną nauk ekonomicznych znacząco uniemożliwiało wielodyscyplinarny rozwój kadr naukowych w zakresie gospodarki przestrzennej.

Można przyjąć, że „walka” o dyscyplinę była czynnikiem integrującym i fundamentalnym dla powołania Unii, w myśl zasady, że w zintegrowanym działaniu jednostek większa siła, aniżeli w licznych, ale pojedynczo podejmowanych inicjatywach”. Znaczący wkład w aktywność na rzecz powołania nowej dyscypliny naukowej wniosło prezydium KPZK PAN obydwóch kadencji pierwszej dekady XXI w., w składzie ujawnianym przez dostępne na niniejszej stronie dokumenty: opinia Prezydium KPZK PAN 2005 r. oraz opinia Prezydium KPZK PAN  2008 r.

Przesądzającą o aktywności na wspominanym polu działań była rola ówczesnego Przewodniczącego KPZK PAN prof. dr hab. Tadeusza Markowskiego. Mówiąc o działaniach środowiska na rzecz ustanowienia nowej dyscypliny naukowej, która później przerodziła się w inicjatywę zintegrowanego działania w formie Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Gospodarka Przestrzenna, trudno byłoby nie wspomnieć o ogromnym zaangażowaniu prof. dra hab. inż. arch. Tadeusz Zipsera z Politechniki Wrocławskiej (memoriał z 2005 roku), a także prof. dra hab. Henryka Rogackiego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (pismo przygotowane do Przewodniczącego Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 2008 roku).

Pierwsze spotkanie członków Unii odbyło się 18 września 2012 r., w siedzibie Politechniki Warszawskiej. Jednym z kluczowych punktów zebrania był wybór władz (Zespołu Wykonawczego), w skład którego weszli: prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – jako przewodniczący oraz prof. dr hab. Alina Maciejewska z Politechniki Warszawskiej i prof. UAM dr hab. Paweł Churski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – jako wiceprzewodniczący. Sekretarzem Zespołu została dr Bernadetta Zawilińska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Funkcję siedziby biura Unii pełniła Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Po upływie pierwszej kadencji w 2016 r. Zespół został ponownie powołany w niezmienionym składzie. W obecnej, trzeciej kadencji Zespół Wykonawczy tworzą: prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Alina Maciejewska i prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska. Funkcję sekretarza objął dr inż. Bartosz Wojtyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Unię stworzono jako inicjatywę otwartą, do której mogą przystępować kolejne uczelnie zainteresowane współpracą. W 2016 r. lista sygnatariuszy poszerzyła się o kolejnych dwóch członków: Politechnikę Białostocką i Uniwersytet Opolski, a w 2019 r. do Porozumienia dołączył Uniwersytet Jagielloński. Z końcem 2018 r. z Unii wystąpił Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W 2018 r. w związku z nową sytuacją prawną spowodowaną przyjęciem Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce podjęto decyzję o poszerzeniu działalności Unii, umożliwiając udział uczelniom prowadzącym studia dotyczące gospodarowania przestrzenią, ale o nazwach innych niż gospodarka przestrzenna. Decyzja ta wiązała się ze zmianą nazwy Porozumienia na: Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

Od początku funkcjonowania Unii wśród głównych działań istotne miejsce zajmowały starania o utworzenie dyscypliny naukowej obejmującej zagadnienia z zakresu gospodarki przestrzennej. Unia kontynuowała działania zapoczątkowane kilka lat wcześniej przez KPZK PAN i kilkukrotnie wystąpiła z tą kwestią do ministerstwa. W szczególności we wrześniu 2013 r. w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego złożony został wniosek o utworzenie dyscypliny naukowej gospodarka przestrzenna mieszczącej się w trzech dziedzinach: nauk ekonomicznych, nauk o Ziemi i nauk technicznych. W grudniu tego samego roku natomiast zorganizowano seminarium poświęcone temu problemowi („Klasyfikacja polskiej nauki wobec rozwoju interdyscyplinarnych kierunków naukowo-badawczych i dydaktycznych. Co dalej z Gospodarka Przestrzenną?”), które odbyło się w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

W 2017 r. w związku z przygotowywaną reformą nauki i szkolnictwa wyższego, w tym zapowiadanymi zmianami w dotychczasowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin naukowych, dwukrotnie zwracano się do ówczesnego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z wnioskiem o uwzględnienie „nauk przestrzennych” w nowym podziale. Ostatecznie Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych wprowadzona została nowa dyscyplina: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.

Poza działaniami na rzecz uwzględnienia gospodarki przestrzennej wśród dyscyplin naukowych, w ramach Unii zainicjowano współpracę pomiędzy uczelniami na rzecz podnoszenia jakości kształcenia i rozwoju kierunku studiów np. poprzez wymianę doświadczeń (m.in. podczas organizowanych konferencji i seminariów). Wśród szczegółowych działań wspomnieć można wspólną pracę na rzecz określenia kluczowych efektów kształcenia dla kierunku studiów czy skierowanie wniosku do ministerstwa w 2018 r., w którym argumentowano konieczność podniesienia wskaźników kosztochłonności prowadzenia kształcenia i działalności naukowej w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna.