Konferencja GIS Day w Stolicy 2023 – „GIS w Gospodarce Przestrzennej” 23 listopada 2023 roku

Unia Uczelni objęła patronatem honorowym tegoroczną edycję konferencji GIS Day w Stolicy. Odbędzie się ona w dniu 23.11.2023 na Wydziale leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Jej organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej SGGW w Warszawie. GIS Day to międzynarodowe święto miłośników i użytkowników Systemów Informacji Geograficznej, które przede wszystkim ma na celu promocję GIS, integrację międzyuczelnianą a także aktywizację organizacji pozarządowych i społecznych. Z ramienia Unii w konferencji weźmie udział prof. Alina Maciejewska (Politechnika Warszawska).

GIS Day w Stolicy jest konferencją współtworzona przez Koła Naukowe działające przy największych warszawskich uczelniach tj. Akademia Pożarnicza, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski, Wojskowa Akademia Techniczna. Tegoroczna edycja GIS Day w Stolicy poświęcona będzie wykorzystaniu technologii geoinformacyjnych w szeroko rozumianej gospodarce przestrzennej. W tym roku szczególnie poruszone zostaną kwestie m.in. cyfryzacji w gospodarce przestrzennej oraz zastosowania narzędzi GIS w ochronie środowiska, ochronie przyrody i w turystyce. Sesje plenarne składać się będą m.in. z wystąpień ekspertów, pracowników naukowo-dydaktycznych, absolwentów kierunku gospodarka przestrzenna oraz pracowników Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


Zaproszenie na konferencję: POBIERZ

Więcej informacji o konferencji: https://wl.sggw.edu.pl/gis-day-w-stolicy-2023/


Osoby, które chciałyby wziąć udział w Wydarzeniu proszone są o bezpośredni kontakt z dr inż. Joanną Budnicką-Kosior (joanna_budnicka-kosior@sggw.edu.pl).

Koordynatorzy wydarzenia:

– dr inż. Joanna Budnicka-Kosior – joanna_budnicka-kosior@sggw.edu.pl; +48 22 593 82 17

– mgr inż. Jakub Gąsior – jakub_gasior@sggw.edu.pl; +48 22 593 82 21

Koncepcja kursu dla nauczycieli: „Przestrzeń – dobro wspólne”

Unia Uczelni podjęła wysiłki na rzecz przygotowania koncepcji kursu skierowanego do nauczycieli i edukatorów, chcących rozszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Koncepcja została przygotowana z myślą o jej wykorzystaniu przez uczelnie tworzące Unię w konkursie do Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pt. Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych.

Propozycja kursu stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas tegorocznego seminarium zorganizowanego przez Unię Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią pt. Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią, które odbyło się 27 kwietnia 2023 w Uniwersytecie Łódzkim.

Koncepcja odpowiada na aktualne potrzeby w zakresie kształcenia dotyczącego gospodarowania przestrzenią i koncentrować się będzie na wsparciu przez uczelnie idei uczenia się przez całe życie, konieczności dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy, a także na dopasowaniu do zmian zachodzących w systemie edukacyjnym. Uwzględniając fakt, że w obowiązującej podstawie programowej, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej, występuje szereg zapisów w zakresie gospodarowania przestrzenią, w kształceniu szkolnym istnieje potrzeba ciągłego zgłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności związanych z eksplorowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni.

Program kursu zakłada wykorzystanie interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy ekspertów i praktyków oraz nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych. Najważniejszym jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i interpretacji współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni, a także rozwijania wrażliwości społecznej i budowania zaangażowania obywatelskiego.

Nasza inicjatywa spotkała się z poparciem ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szczególne podziękowania kierujemy do zespołu autorskiego w składzie: dr Wioletta Kilar, dr Agnieszka Rzeńca, mgr Janusz Górny. Dziękujemy również za wsparcie Pracownikom Pracowni Dydaktyki i Promocji Geografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Webinarium inaugurujące działalność unii uczelni w roku akademickim 2023/2024

W dniu 12 października 2023 roku odbyło się webinarium inaugurujące działalność Unii Uczelni w roku akademickim 2023/2024. W trakcie spotkania omówiono aktywności Unii Uczelni w mijającym roku oraz uzgodniono zakres działań na rok akademicki 2023/2024.

W pierwszej części spotkania prof. Paweł Churski zreferował główne działania Unii, wśród których wymienił cykl webinariów poświęconych dobrym praktykom w zakresie kształcenia związanego z gospodarowaniem przestrzenią na uczelniach zrzeszonych w Unii. Zwrócił również uwagę na współorganizację dwóch konferencji naukowych:

 1. Międzynarodowa Konferencja: Elastyczne planowanie – poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych (1-2.12.2022)
 2. Seminarium: Edukacja w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią (27.04.2023)

Unia Uczelni była również reprezentowana na III Międzynarodowym Kongresie: Energetyczna Regeneracja Miast (30-31.05.2023) organizowanym w ramach Open Eyes Economy Summit. Jednym z jego elementów była dyskusja panelowa dotycząca Dylematów polityki przestrzennej i regionalnej wobec transformacji energetycznej. Na zaproszenie organizatorów udział w niej wzięli m.in. prof. Paweł Churski (UAM w Poznaniu) oraz prof. Tadeusz Kudłacz (ANS w Nowym Sączu).

Zrealizowano również wykład gościnny, który odbył się 19.05.2023 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prelegentką była dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska, która wygłosiła wykład na temat: Transformacja gospodarcza Łodzi – historia upadku i odnowy miasta.

W mijającym roku akademickim udało się także opracować nowe materiały promocyjne Unii. Obejmowały one zaktualizowaną ulotkę oraz dwa filmy promocyjne (Film 1, Film 2), które powstały dzięki zaangażowaniu studentów Uniwersytetu Łódzkiego.

Dalej prof. Paweł Churski przedstawił zarys planów działalności Unii na rok akademicki 2023/2024, które obejmują zacieśnienie współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii (MRiT) w zakresie kształcenia dotyczącego kształtowania kompetencji niezbędnych do wdrażania reformy planowania przestrzennego w Polsce. Pierwszym elementem tej współpracy byłaby organizacja konferencji pt. Wyzwania kształcenia na poziomie wyższym w warunkach reformy systemu planowania przestrzennego w Polsce pod patronatem MRiT. Efekty konferencji powinny zmierzać do powołania zespołu, który przygotowałby program kształcenia dla potrzeb reformy systemu planowania odpowiadającego na skonkretyzowane oczekiwania MRiT w tym zakresie (realizacja szkoleń finansowana z KPO).

W nowym roku zrealizowane zostanie również webinarium: Idea powszechnej edukacji architektonicznej i przykład realizacji ogólnopolskich, międzyinstytucjonalnych studiów podyplomowych „Archi:kultura – edukator architektoniczny”. Zaproszenie na to wydarzenie będzie rozesłane do członków Unii po ustaleniu terminu, ale już teraz serdecznie zachęcamy do udziału.

Pojawił się również postulat organizacji spotkania stacjonarnego w jednym z ośrodków wchodzących w skład Unii Uczelni. Prof. Paweł Churski wyraził otwartość w tym zakresie i zachęcił do zgłaszania propozycji. Ponadto poproszono członków Unii o weryfikację i aktualizację oferty wykładów monograficznych i ćwiczeń terenowych, która jest opublikowana na stronie internetowej Unii. Prof. Churski zaapelował również o to, żeby aktywnie korzystać z tej oferty.

Kolejnym poruszonym punktem było przygotowanie koncepcji kursu dla nauczycieli do Konkursu FERS – Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią (patronat MRiT), który służyłby podnoszeniu kompetencji w zakresie nauczania przedmiotów rozbudzających zainteresowanie znaczeniem przestrzeni w funkcjonowaniu i rozwoju społeczeństwa. W skład zespołu przygotowującego założenia kursu weszli:

 • dr Wioleta Kilar – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
 • mgr Janusz Górny – nauczyciel geografii;
 • dr Agnieszka Rzeńca – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ – wieloletni nauczyciel geografii;
 • prof. Iwona Piotrowska – Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych UAM;
 • dr Małgorzata Cichoń – Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych UAM;
 • prof. Elżbieta Szkurłat – Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii UŁ;
 • dr Barbara Dzięcioł-Kurczoba – Pracownia Dydaktyki i Promocji Geografii UŁ

Rezultaty pracy zespołu będą zaprezentowane i udostępnione do wykorzystania członkom Unii Uczelni.

W dalszej części webinarium odbyła się dyskusja, w której głos zabrała dr Wioletta Kilar, która potwierdziła zainicjowanie prac zespołu i zadeklarowała, że do końca października powstanie pierwsza propozycja kursu skierowanego do nauczycieli.

Prof. Elżbieta Szkurłat podkreśliła, że potrzeby kształcenia nauczycieli związane z edukacją przestrzenną są bardzo duże. Zasugerowała również, że być może dobrze byłoby w ramach działalności Unii Uczelni organizować wykłady/webinaria skierowane do nauczycieli. Wskazała również, że w ramach strony internetowej Unii Uczelni warto uruchomić zakładkę, która zawierałaby materiały dydaktyczne, z których mogliby korzystać nauczyciele. W tym miejscu zwracamy się ze szczególną prośbą do członków Unii o udostępnienie i/lub przygotowanie tego typu materiałów oraz przekazanie na adres: uniagp@amu.edu.pl . Prof. Elżbieta Szkurłat zadeklarowała również gotowość do udziału w wydarzeniach Unii i poprosiła o informowanie o jej bieżących aktywnościach.

Prof. Nowakowska w odpowiedzi zasugerowała utworzenie listy mailingowej zawierającej adresy osób zainteresowanych działalnością Unii. Zasugerowała również, aby starać się w większym stopniu angażować studentów w życie akademickie organizując np. równoległe sesje dla studentów w czasie spotkań Unii Uczelni.

Dr Artur Ochojski również zabrał głos w dyskusji wyrażając uznanie dla intensywności działań podejmowanych przez Unię.

Dr Joanna Budnicka-Kosior z kolei zaznaczyła, że nauczyciele akademiccy także potrzebują informacji na temat zmian prawnych związanych z systemem planowania przestrzennego i skutków, jakie te zmiany za sobą pociągają. Zasugerowała również, żeby w konsultacje programów przygotowywanych kursów do konkursów FERS włączyć przedstawicieli pracodawców. Podkreśliła również znaczenie kształtowania kompetencji cyfrowych, które będą niezbędne w nowych uwarunkowaniach prawnych.

Prośby do członków Unii Uczelni:

 1. Aktualizacja oferty wykładów monograficznych i ćwiczeń terenowych, która jest dostępna na naszej stronie. Wszystkie zmiany w tym zakresie proszę zgłaszać na adres: uniagp@amu.edu.pl
 2. Udostępnienie materiałów/pomocy dydaktycznych w zakresie edukacji przestrzennej, które mogłyby zostać wykorzystane przez nauczycieli. Zostaną one upublicznione na stronie internetowej Unii. Proszę je również kierować na adres: uniagp@amu.edu.pl
 3. Wypełnienie formularza stanowiącego podstawę dla powstania bazy kontaktów do osób zainteresowanych działalnością Unii – będą one zapraszane na organizowane przez nas wydarzenia. Formularz jest dostępny TUTAJ.
 4. Zgłoszenie propozycji organizacji seminarium stacjonarnego (tematyka, termin, miejsce). W tym przypadku prosimy o kontakt z prof. Pawłem Churskim (chur@amu.edu.pl).

Unia Uczelni reprezentowana na III Międzynarodowym Kongresie Energetyczna Regeneracja Miast

W dniach 30-31 maja br. w Łodzi odbył się III Międzynarodowy Kongres Energetyczna Regeneracja Miast organizowany w ramach Open Eyes Economy Summit.

Jednym z jego elementów była dyskusja panelowa dotycząca dylematów polityki przestrzennej i regionalnej wobec transformacji energetycznej. Na zaproszenie organizatorów udział w niej wzięli m.in. prof. Paweł Churski (UAM w Poznaniu) oraz prof. Tadeusz Kudłacz (ANS w Nowym Sączu).

Więcej informacji na temat Kongresu można znaleźć na stronie wydarzenia: www.regeneracjamiast.pl

Wykład w ramach współpracy naszych Uczelni

W ramach współpracy uniwersytetów wchodzących w skład Unii Uczelni w dniu 19 maja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach dr hab., prof. UŁ Aleksandra Nowakowska wygłosiła wykład na temat: Transformacja gospodarcza Łodzi – historia upadku i odnowy miasta. Wykład zaadresowany był dla studentów pierwszego i drugiego roku kierunku Gospodarka Przestrzenna.

4. edycja Konkursu im. Konrada Czapiewskiego pod patronatem KPZK PAN na najlepszą pracę doktorską z zakresu gospodarowania przestrzenią

Do Konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, obronione w jednostkach posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora w poprzednim roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia konkursu. Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie prace doktorskie przygotowane w formie zwartej monografii naukowej.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem:

· nadsyłanie prac: do 31 maja;

· ogłoszenie wyników Konkursu: do 30 września.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej KPZK PAN. O przyznanie nagrody za prace doktorskie mogą wystąpić wyłącznie ich autorzy. Wszelkie szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na stronie: https://kpzk.pan.pl/pl/konkurs-praca-doktorska/konkurs-edycja-2023

Zgłoszenie udziału w Konkursie należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Instytut Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Łódzki
Ul. POW 3/5
90-255 Łódź
p. B 302.

O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

Seminarium: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią (27.04.2023)

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyło się Seminarium Unii Uczelni pod hasłem: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią, którego gospodarzem był Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Celem seminarium był przegląd i ocena programów nauczania na poziomie szkoły średniej i podstawowej w zakresie nauczania przedmiotów rozbudzających zainteresowanie W zasadniczej części seminarium odbyły się sesja plenarna i dwie dyskusje panelowe, w ramach których podjęta została próba identyfikacji stanu i wyzwań dotyczących kształcenia w zakresie treści związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem z wydarzenia dostępnym TUTAJ zawierającym materiały do pobrania (program, prezentacje prelegentów) oraz fotorelację.

Webinarium Unii Uczelni (20.04.2023): Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

W dniu 20 kwietnia 2023 odbyło się kolejne webinarium Unii Uczelni,tym razem tematem spotkania, koordynowanego przez dr inż. Joannę Budnicką-Kosior i dr. inż. Michała Orzechowskiego z SGGW, było Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Webinarium miało na celu zwrócenie uwagi na potrzebę angażowania studentów w sprawy dotyczące kształtowania przestrzeni poprzez realizację projektów bezpośrednio związanych z gospodarką przestrzenną. Webinarium było także wyrazem przekonania o interdyscyplinarności kierunku gospodarka przestrzenna oraz tego, że studenci kierunku gospodarka przestrzenna reprezentują wiedzę i umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w kreowaniu przestrzeni już na etapie studiów. Widząc potrzebę tworzenia koncepcji zagospodarowania wielu niezagospodarowanych jeszcze przestrzeni w licznych gminach, kreowania pomysłów na ich zagospodarowanie, uznano, iż jest to znakomita okazja do podejmowania współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami a studentami – z obopólną korzyścią. W takich projektach studenci mogą bezpośrednio być zaangażowani w sprawy gospodarowania przestrzenią, wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę, zrozumieć ją w praktyce i nabyć nowe umiejętności. Gmina zaś otrzymuje niemalże gotowy produkt w postaci koncepcji, wytycznych do wykorzystania np. podczas sporządzania dokumentów planistycznych, czy przy ustalaniu wytycznych do tworzenia innych produktów zagospodarowania przestrzeni – np. ścieżek historycznych, szlaków turystycznych. Bardzo istotny jest efekt edukacyjny dla studentów realizujących projekty we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi interesariuszami zewnętrznymi uczelni. Dzięki tej współpracy możliwe jest również nawiązanie kontaktów i rozwój kariery zawodowej uczestniczących w projektach studentów.

Podczas webinarium zaprezentowano dwa projekty zrealizowane w 2022 r. przez studentów kierunku gospodarka przestrzenna pod opieką ich opiekunów naukowych. Pierwszy z nich to ,,Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Góry Meran w Otwocku”, realizowany przez studentki 2 stopnia kierunku gospodarka przestrzenna panie inż.: Paulina Lemieszka i Weronika Łąpieś pod opieką naukową pani dr inż. Ewą Kosiacką-Beck, zaś drugi projekt to ,,Stan i trwałość dawnego wiejskiego krajobrazu na przykładzie wsi Łopienka w Bieszczadach. Etap I” – zrealizowany w ramach grantu naukowego Konkurs Główny SGGW przez członków Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SGGW pod opieką pań: dr inż. Anny Długozimy, dr inż. Izabeli Dymitryszyn i dr inż. Ewy Kosiackiej-Beck.

Webinarium 23.03.23 (odwołane)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych webinarium Unii Uczelni: Odporność metropolii warszawskiej na kolejne fale migracyjne – doświadczenia zaangażowania studentów w realizację projektu badawczego, które było zaplanowane na 23 marca 2023 roku zostało odwołane.

Jednocześnie już teraz prosimy o zarezerwowanie terminu 20.04.2023. W tym dniu odbędzie się webinarium koordynowane przez dr inż. Joannę Budnicką-Kosior i dr. inż. Michała Orzechowskiego poświęcone tematowi: Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Zaproszenie wraz z linkiem do spotkania zostanie rozesłane w kwietniu.