Koncepcja kursu dla nauczycieli: „Przestrzeń – dobro wspólne”

Unia Uczelni podjęła wysiłki na rzecz przygotowania koncepcji kursu skierowanego do nauczycieli i edukatorów, chcących rozszerzyć swoją wiedzę i zdobyć dodatkowe umiejętności w zakresie zagadnień związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Koncepcja została przygotowana z myślą o jej wykorzystaniu przez uczelnie tworzące Unię w konkursie do Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego pt. Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych.

Propozycja kursu stanowi odpowiedź na potrzeby zidentyfikowane podczas tegorocznego seminarium zorganizowanego przez Unię Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią pt. Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią, które odbyło się 27 kwietnia 2023 w Uniwersytecie Łódzkim.

Koncepcja odpowiada na aktualne potrzeby w zakresie kształcenia dotyczącego gospodarowania przestrzenią i koncentrować się będzie na wsparciu przez uczelnie idei uczenia się przez całe życie, konieczności dokształcania się i aktualizowania swojej wiedzy, a także na dopasowaniu do zmian zachodzących w systemie edukacyjnym. Uwzględniając fakt, że w obowiązującej podstawie programowej, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i ponadpodstawowej, występuje szereg zapisów w zakresie gospodarowania przestrzenią, w kształceniu szkolnym istnieje potrzeba ciągłego zgłębiania wiedzy i poszerzania umiejętności związanych z eksplorowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni.

Program kursu zakłada wykorzystanie interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy ekspertów i praktyków oraz nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych. Najważniejszym jego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie identyfikacji i interpretacji współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni, a także rozwijania wrażliwości społecznej i budowania zaangażowania obywatelskiego.

Nasza inicjatywa spotkała się z poparciem ze strony Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Szczególne podziękowania kierujemy do zespołu autorskiego w składzie: dr Wioletta Kilar, dr Agnieszka Rzeńca, mgr Janusz Górny. Dziękujemy również za wsparcie Pracownikom Pracowni Dydaktyki i Promocji Geografii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.