Webinarium Unii Uczelni (20.04.2023): Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

W dniu 20 kwietnia 2023 odbyło się kolejne webinarium Unii Uczelni,tym razem tematem spotkania, koordynowanego przez dr inż. Joannę Budnicką-Kosior i dr. inż. Michała Orzechowskiego z SGGW, było Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Webinarium miało na celu zwrócenie uwagi na potrzebę angażowania studentów w sprawy dotyczące kształtowania przestrzeni poprzez realizację projektów bezpośrednio związanych z gospodarką przestrzenną. Webinarium było także wyrazem przekonania o interdyscyplinarności kierunku gospodarka przestrzenna oraz tego, że studenci kierunku gospodarka przestrzenna reprezentują wiedzę i umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w kreowaniu przestrzeni już na etapie studiów. Widząc potrzebę tworzenia koncepcji zagospodarowania wielu niezagospodarowanych jeszcze przestrzeni w licznych gminach, kreowania pomysłów na ich zagospodarowanie, uznano, iż jest to znakomita okazja do podejmowania współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami a studentami – z obopólną korzyścią. W takich projektach studenci mogą bezpośrednio być zaangażowani w sprawy gospodarowania przestrzenią, wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę, zrozumieć ją w praktyce i nabyć nowe umiejętności. Gmina zaś otrzymuje niemalże gotowy produkt w postaci koncepcji, wytycznych do wykorzystania np. podczas sporządzania dokumentów planistycznych, czy przy ustalaniu wytycznych do tworzenia innych produktów zagospodarowania przestrzeni – np. ścieżek historycznych, szlaków turystycznych. Bardzo istotny jest efekt edukacyjny dla studentów realizujących projekty we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi interesariuszami zewnętrznymi uczelni. Dzięki tej współpracy możliwe jest również nawiązanie kontaktów i rozwój kariery zawodowej uczestniczących w projektach studentów.

Podczas webinarium zaprezentowano dwa projekty zrealizowane w 2022 r. przez studentów kierunku gospodarka przestrzenna pod opieką ich opiekunów naukowych. Pierwszy z nich to ,,Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Góry Meran w Otwocku”, realizowany przez studentki 2 stopnia kierunku gospodarka przestrzenna panie inż.: Paulina Lemieszka i Weronika Łąpieś pod opieką naukową pani dr inż. Ewą Kosiacką-Beck, zaś drugi projekt to ,,Stan i trwałość dawnego wiejskiego krajobrazu na przykładzie wsi Łopienka w Bieszczadach. Etap I” – zrealizowany w ramach grantu naukowego Konkurs Główny SGGW przez członków Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SGGW pod opieką pań: dr inż. Anny Długozimy, dr inż. Izabeli Dymitryszyn i dr inż. Ewy Kosiackiej-Beck.