KONFERENCJA DYDAKTYCZNA 2021

W dniu 25 marca 2021 r. odbyła się w formie zdalnej konferencja dydaktyczna Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią oraz Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN pod tytułem „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”.

Konferencję patronatem objęli oraz uroczyście otworzyli JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogusława Kaniewska oraz prof. dr hab. Tomasz Komornicki – Przewodniczący Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń dotyczących organizacji oraz realizacji procesu dydaktycznego w obrębie różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, które łączy dążenie do przekazywania wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Konferencja składała się z dwóch sesji tematycznych („Doświadczenia kształcenia w różnych typach szkół” oraz „Metody i techniki kształcenia”), podczas których wysłuchano 11 wystąpień, oraz panelu dyskusyjnego poświęconego wyzwaniom kształcenia na kierunkach związanych z gospodarowaniem przestrzenią w warunkach pandemii Covid-19, w którym udział wzięli: prof. UŁ dr hab. Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki), prof. dr hab. Alina Maciejewska (Politechnika Warszawska), dr inż. Karolina Ogrodnik (Politechnika Białostocka), prof. UP dr hab. Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), prof. UWM dr hab. inż. Adam Senetra (Uniwersytet Warmiński-Mazurski w Olsztynie) oraz dr Artur Ochojski (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach). Wszystkie prezentacje oraz program wystąpień konferencyjnych są dostępne pod linkami.

Prelegenci i uczestnicy panelu dyskusyjnego reprezentowali 14 różnych ośrodków badawczych. Łącznie w konferencji udział wzięło ponad 70 osób, wśród których znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni z 20 uczelni wyższych, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, internetowych portali branżowych (Urbanews) oraz studenci.

Całość wydarzenia była rejestrowana, a nagranie jest dostępne pod linkiem.