Spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni dotyczące jej funkcjonowania w roku akademickim 2022/2023

W dniu 20 października 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni dotyczące jej funkcjonowania w roku akademickim 2022/2023. W spotkaniu wzięło udział 18 osób reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zespołu Wykonawczego – prof. Paweł Churski (UAM), który syntetycznie omówił aktywności Unii w roku poprzednim zwracając uwagę na wyzwania współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz na webinarium z udziałem ekspertów z Rady Doskonałości Naukowej, które cieszyło się nadspodziewanym zainteresowaniem. Przedstawił również kolejną inicjatywę Unii dotyczącą webinariów, których przedmiotem będzie prezentacja doświadczeń w zakresie włączania studentów w realizację projektów badawczych i wypełnianie trzeciej misji uniwersytetów. Przy tej okazji prof. Paweł Churski zaprosił na pierwsze tego typu spotkanie, zaplanowanie w dniu 17.11.2022 i związane z międzynarodowym projektem TeRRIFICA. Jednocześnie zachęcił pozostałych członków Unii do zgłaszania podobnych inicjatyw i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Kolejny kierunek działalności Unii w rozpoczynającym się roku akademickim ma być związany z wymianą informacji między uczelniami na temat dobrych praktyk w procesie oceny kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną. Pomysł został zaproponowany przez prof. Aleksandrę Nowakowską (UŁ), która odniosła się do wyzwań akredytacji związanych interpretacją zapisów prawnych, ze zmienionymi zasadami, mechanizmami i strukturą raportowania. Podkreśliła, że warto wymienić doświadczenia w tym zakresie i wyraziła gotowość do zorganizowania w tym celu spotkania stacjonarnego w Łodzi.

Innym polem aktywności jest inicjatywa zaproponowana przez prof. Tadeusza Kudłacza (UEK), która stanowi pokłosie działalności Zespołu Zadaniowego KPZK PAN ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Inicjatywa ma na celu zorganizowanie seminarium dotyczącego włączania treści związanych z zagospodarowaniem przestrzeni na wszystkich poziomach nauczania.

Po przedstawieniu powyższych pomysłów prof. Paweł Churski otworzył dyskusję i zachęcił wszystkich członków Unii do udziału w jej pracach oraz do zgłaszania nowych inicjatyw. Uczestnicy spotkania zaproponowali szereg interesujących propozycji, które z pewnością efektywnie wypełnią kalendarium Unii Uczelni w rozpoczynającym się roku akademickim.

Stypendia DBU

Przekazujemy informację na temat programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Polsce dla doktorantów oraz absolwentów studiów magisterskich powiązanych tematycznie z ochroną środowiska, czyli także absolwentów gospodarki przestrzennej.W gronie laureatów programu około 20% stanowią obecnie właśnie absolwenci kierunków powiązanych z gospodarką przestrzenną.

Program stypendialny DBU umożliwia młodym absolwentom odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr pracujących na rzecz środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwojowych itp. Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej DBU zaproponuje najbardziej odpowiednią jednostkę, w której można zrealizować projekt. Można wskazać także takie miejsce samodzielnie.

Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu na kolejne miesiące (maksymalnie stypendium można otrzymywać przez rok).
Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech oraz intensywny kurs języka niemieckiego. Zaletą programu jest także rozbudowany program dla Alumnów.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest przygotowanie przemyślanej aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium (szczegóły w zakładce Harmonogram naboru, kryteria naboru). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska (skupiającego byłych stypendystów programu)http://www.sds.org.pl/index.php/jak-zaaplikowac lub na stronie Deutsche Bundesstiftung Umwelt w języku angielskim: https://www.dbu.de/2611.html i niemieckim: https://www.dbu.de/2584.html

Co ważne, można aplikować w języku angielskim. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt w Polsce, dr. hab. Karolem Mrozikiem (karol.mrozik@up.poznan.pl), który chętnie udzieli szczegółowych wyjaśnień.

Ważne terminy:

Najbliższy termin zamknięcia systemu aplikacyjnego: 5 września 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: październik 2022 r.,
Uroczystość wręczenia stypendiów: listopad 2022 r.,
Wyjazd do Niemiec: 22 lutego 2023 r. Rozpoczęcie kursu języka niemieckiego – 8 lutego 2023 r. Rozpoczęcie projektu w wybranej jednostce – 1 marca 2023 r.    

Następny termin składania wniosków to 5 marca 2023 roku (dla osób aplikujących o wyjazd latem 2023 roku) O stypendium mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy jednak przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech muszą obronić pracę magisterską.

Konsultacje publiczne projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12359051/katalog/12873801#12873801 został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (numer w wykazie prac legislacyjnych Rządu: UD369) wraz uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji oraz projektem rozporządzenia z załącznikami i uzasadnieniem. Planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2022 r.

Zgłaszanie uwag odbywa się poprzez udostępniony w tym celu formularz (Tabela uwag_projekt UD-369 _konsultacje publiczne(1).xlsx). Uwagi należy przekazać w wersji edytowalnej na adres: reforma.planowania@mrit.gov.pl w terminie do 13 maja 2022.

Webinarium z ekspertami z Rady Doskonałości Naukowej (sprawozdanie)

W dniu 10 marca 2022 odbyło się webinarium z udziałem ekspertów z Rady Doskonałości Naukowej współorganizowane przez Unię Uczelni oraz Zespół Zadaniowy KPZK PAN ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

W spotkaniu wzięli udział eksperci Rady Doskonałości Naukowej reprezentujący dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (UAM Poznań), prof. dr hab. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN Warszawa), oraz prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (UP Wrocław). Webinarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej skupionej wokół dyscyplin związanych z gospodarowaniem przestrzenią o czym świadczyła bardzo duża liczba zarejestrowanych uczestników (198 zgłoszeń).

Webinarium zostało otwarte przez prof. Pawła Churskiego, który przywitał zaproszonych gości, podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i wyraził nadzieję, że spotkanie będzie okazją do wymiany informacji na temat najważniejszych problemów, wyzwań i dobrych praktyk związanych z procedurami awansów naukowych. Następnie głos zabrali zaproszeni eksperci. Rozpoczął prof. Tomasz Kaczmarek, który przybliżył zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem RDN. Następnie prof. Tomasz Komornicki przedstawił najważniejsze regulacje i zasady dotyczące postępowań habilitacyjnych, a prof. Paweł Swianiewicz omówił procedury związane z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora. Po wypowiedziach ekspertów rozpoczęła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrali reprezentanci wielu ośrodków naukowych pytając m.in. o sposób oceny dorobku naukowego, o wybór recenzentów, czy o sposób rozumienia pojęć takich jak publikacja naukowa, czy cykl publikacji. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem, w którym prof. Paweł Churski jeszcze raz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w webinarium oraz wyraził prośbę o kontynuację inicjatywy spotkań z przedstawicielami RDN reprezentujących również inne dyscypliny.

————————————————————

Program wydarzenia i informacje organizacyjne

Nagranie video

Prezentacje:

Webinarium z ekspertami z Rady Doskonałości Naukowej

Zapraszamy na webinarium współorganizowane przez Unię Uczelni oraz Zespół KPZK PAN z udziałem ekspertów z Rady Doskonałości Naukowej. Wydarzenie odbędzie się w dniu 10 marca br. (czwartek) o godzinie 10.00 w trybie zdalnym.

W spotkaniu udział wezmą eksperci Rady Doskonałości Naukowej reprezentujący dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna:

prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek – UAM Poznań
prof. dr hab. Tomasz Komornicki – IGiPZ PAN Warszawa
prof. dr hab. Paweł Swianiewicz – UP Wrocław

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość uzyskania informacji na temat obowiązujących zasad oceny oraz przeprowadzania procedur związanych z postępowaniami doktorskimi, habilitacyjnymi oraz profesorskimi. Spotkanie będzie również okazją do zadawania pytań oraz dyskusji z ekspertami. Jego celem jest upowszechnienie dobrych praktyk oraz zwrócenie uwagi na najczęściej pojawiające się braki i nieprawidłowości, których należy unikać w postępowaniach awansowych.

Ramowy program wydarzenia:

1/ Organizacja i funkcjonowanie RDN,
2/ Regulacje i zasady postępowań awansowych – habilitacje,
3/ Regulacje i zasady postępowań awansowych – profesury,
4/ Dyskusja, pytania od uczestników.

Do spotkania można dołączyć klikając w ten LINK.

Link do spotkania wraz z programem zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników spotkania  w dniu 9 marca br.

Zespół Wykonawczy Unii Uczelni
na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów
w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią

Spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni

Spotkanie Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią (Unii Uczelni) odbyło się 19 stycznia 2022 roku w godz. 10:00 – 11:00 w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. W spotkaniu udział wzięło 23 przedstawicieli Uczelni wchodzących w skład Porozumienia.

Spotkanie rozpoczęło się od wspomnienia o tragicznie zmarłym dr. inż. Bartoszu Wojtyrze, który pełnił funkcję Sekretarza Unii Uczelni. Kolejnym punktem obrad było głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury dr. Tomasza Herodowicza na funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego. Zgłoszona kandydatura w drodze przeprowadzonego głosowania została jednomyślnie przyjęta.

W dalszej kolejności uzgodniono kwestie związane z organizacją webinarium planowanego na początek marca 2022 r., które ma służyć jako platforma wymiany opinii i informacji między przedstawicielami Unii Uczelni a członkami Rady Doskonałości Naukowej. Pierwsze spotkanie odbędzie się z ekspertami reprezentującymi w Radzie Doskonałości Naukowej dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna. Kolejnym punktem spotkania było omówienie bieżącego stanu uzgodnień Unii Uczelni ze stroną rządową w sprawie dostosowania kształcenia do potrzeb planowanej reformy systemu planowania w Polsce.

Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – reforma systemu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Termin przesyłania opinii upływa 17 stycznia 2022 r.

Główne założenia projektu zmiany ustawy

W pierwszej kolejności niezbędne jest uszczelnienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dalej: decyzji wz, poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji. Decyzje wz powinny być wydawane w zgodzie z polityką przestrzenną gminy i w ramach władztwa planistycznego.

Jednym z najczęściej powtarzanych postulatów środowisk branżowych związanych z planowaniem przestrzennym jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokumentu o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, aktem prawa miejscowego, którego ustalenia byłyby wiążące także przy wydawaniu decyzji wz.

Dla poprawy jakości życia i racjonalizacji lokalizowania nowej zabudowy potrzebne jest wprowadzenie standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Niezbędne jest również usprawnienie sporządzania planów miejscowych oraz zaproponowanie nowego narzędzia urbanistyki operacyjnej, uławiającego inwestowanie przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i transparentności (zintegrowany plan inwestycyjny „ZPI”).

Jednocześnie należy kontynuować działania dotyczące maksymalnej dostępności społeczeństwa do danych dotyczących planowania przestrzennego. Służyć temu będzie wprowadzenie ogólnokrajowego Rejestru Urbanistycznego jako powszechnego źródła danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi do projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem webankiety na stronie: https://reforma-planowania.webankieta.pl/ do 17 stycznia 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Żegnamy dr. inż. Bartosza Wojtyrę

Od kilku miesięcy strona Unii Uczelni milczała stanowiąc wyraz pustki jaką spowodowało tragiczne odejście dr inż. Bartosza Wojtyry w dniu 31 sierpnia 2021 pełniącego z zaangażowaniem funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego i administratora strony. Z trudem odzyskujemy sprawność organizacyjną po stracie Bartka i pragniemy w pierwszej kolejności wyrazić pamięć o jego osobie.

Dr inż. Bartosz Wojtyra (1989-2021)

Dr inż. Bartosz Wojtyra był adiunktem w Zakładzie Geografii Rolnictwa i Wsi Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Pamiętamy go jako bardzo zdolnego i obiecującego badacza zagadnień związanych z geografią przemysłu (lokalne strefy aktywności gospodarczej, rynek piwa rzemieślniczego i samochodów osobowych), rozwojem obszarów wiejskich oraz lokalną polityką przestrzenną.

Był kierownikiem i uczestnikiem projektów badawczych, autorem wielu publikacji w prestiżowych czasopismach i wydawnictwach oraz inicjatorem i organizatorem wielu przedsięwzięć na rzecz rozwoju geografii człowieka oraz planowania przestrzennego w Polsce.

Bartku nie sposób nam pogodzić się z tym rozstaniem u progu, jak byliśmy pewni, nowego etapu Twojego Życia.

Wyniki Konkursu na Opracowanie Logotypu Uni Uczelni

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursu na logotyp Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. W zamkniętym posiedzeniu Komisji uczestniczyli jej członkowie wskazani w Regulaminie Konkursu:

  • Przewodniczący Komisji Konkursowej: prof. dr hab. Paweł Churski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),
  • Członek Komisji Konkursowej – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens (Politechnika Gdańska),
  • Członek Komisji Konkursowej – dr hab. prof. UŁ Aleksandra Nowakowska (Uniwersytet Łódzki),
  • Sekretarz Komisji Konkursowej – dr inż. Bartosz Wojtyra (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

Do konkursu nadesłano 9 zgłoszeń. Wszystkie złożone aplikacje wraz z załączonymi projektami spełniły warunki formalne i zostały dopuszczone do Konkursu. Komisja poddała nadesłane prace szczegółowej ocenie zgodnie z poniższymi kryteriami zawartymi w Regulaminie Konkursu:

  • oryginalność idei projektowej realizującej cel konkursu – kryterium A,
  • wartości estetyczne – kryterium B,
  • możliwości wykorzystania logotypu i budowy na jego podstawie logo i innych znaków graficznych Unii Uczelni – kryterium C.

Zebrani Członkowie Komisji podjęli decyzję jednogłośnie i przez aklamację ustalili następujący werdykt:

  • I nagrodę i tytuł zwycięzcy konkursu (nagroda o wartości 1 000,00 zł i zestaw gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy (załącznik do postu), której autorem jest pani Sara Kopczyńska z Będzina, studentka Politechniki Śląskiej,
  • II nagrodę (w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy, której autorem jest pan Oskar Kowalski z Mysłowic, student Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,
  • III nagrodę (w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni) przyznano pracy, której autorem jest pan Aleksander Sielecki z Inowrocławia, student Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Jury postanowiło przyznać jedno wyróżnienie i IV nagrodę (nagroda w postaci zestawu gadżetów promocyjnych uczelni wchodzących w skład Unii Uczelni), którą przyznano pracy autorstwa pana Piotra Sionka z Warszawy, studenta SGGW w Warszawie.

Identyfikacji wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac dokonano po rozstrzygnięciu konkursu, przyporządkowując prace poszczególnym uczestnikom.

Zwyciężczyni i Autorom wyróżnionych prac gratulujemy, a wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za udział i zaangażowanie oraz życzymy sukcesów!

Kształcenie w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią w Różnych Typach Szkół – sprawozdanie z konferencji

W dniu 25 marca 2021 r. odbyła się w formie zdalnej konferencja dydaktyczna Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią oraz Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr z Zakresu Gospodarki Przestrzennej KPZK PAN pod tytułem „Kształcenie w zakresie gospodarowania przestrzenią w różnych typach szkół”.

Szczegóły na temat wydarzenia można znaleźć tutaj.