Webinarium Unii Uczelni (23.02.2023): Cyfrowe i przedsiębiorcze umiejętności na rzecz rozwiązywania współczesnych wyzwań…

W dniu 23 lutego 2023 roku odbyło się webinarium Unii Uczelni zatytułowane: „Cyfrowe i przedsiębiorcze umiejętności na rzecz rozwiązywania współczesnych wyzwań cywilizacyjnych – doświadczenia projektu DIGI-SOC”, koordynowane przez dr. Artura Ochojskiego.

W pierwszej części spotkania dr Artur Ochojski przedstawił główne założenia projektu DIGI-SOC – Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenge realizowanego w ramach Akcji KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education programu ERASMUS+. Ideą wiodącą projektu jest wspólne uczenie się analizowania, tworzenia i udoskonalania oferty dydaktycznej skierowanej do środowiska akademickiego, które jest włączane w różnego rodzaju aktywności profesjonalne będące konsekwencją lub znajdujące się pod presją wyzwań cywilizacyjnych. W szczególności, choć nie tylko, dotyczy to nauczycieli i studentów kształcących się na kierunkach związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Technologizacja miast, depopulacja, kryzys klimatyczny, energetyczny, wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, pandemia… to wszystko należy do przykładów presji cywilizacyjnych, wobec których studenci muszą być lepiej przygotowani w zakresie inter / transdyscyplinarnych umiejętności i kompetencji.

Podczas spotkania dr Artur Ochojski zwrócił uwagę również na stronę techniczną przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+. Przedstawione zostały m.in. możliwości wspierania mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi. Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrała prof. Elżbieta Kobojek. Zwróciła uwagę na formalny problem zaliczenia aktywności studentów w ramach projektów programu ERASMUS+. Następnie dr Tomasz Herodowicz poprosił o doprecyzowanie wymogów związanych z replikowalnością działań podjętych w ramach projektu. W podsumowaniu prof. Paweł Churski wyraził aprobatę dla idei przygotowania projektu w ramach ERASMUS+ w partnerstwie instytucji zrzeszonych w Unii Uczelni i ośrodków zagranicznych. Zachęcił przy tym do przeglądu możliwości stwarzanych przez program i zgłaszania chęci koordynowania takim przedsięwzięciem.

Materiały robocze projektu można pobrać ze strony: https://www.researchgate.net/project/DIGITAL-SKILLS-AND-CROSS-DOMAIN-ENTREPRENEURSHIP-FOR-SOCIETAL-CHALLENGES w zakładce „project log”.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas Webinarium.