Webinarium Unii Uczelni (19.01.2023): Doświadczenia w uzyskaniu akredytacji PKA…

W dniu 19.01.2023 odbyło się kolejne webinarium Unii Uczelni zatytułowane „Doświadczenia w uzyskaniu akredytacji PKA na kierunkach kształcących w zakresie gospodarki przestrzennej”, koordynowane przez dr hab., prof. UŁ Aleksandrę Nowakowską.

Webinarium rozpoczął prof. dr hab. Paweł Churski przedstawiając najważniejsze idee i cele przyświecające funkcjonowaniu Unii Uczelni. Następnie prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska przedstawiła prelegentów biorących udział w spotkaniu. Byli to reprezentanci uczelni, na których w ostatnim czasie prowadzony był proces oceny kierunku studiów: gospodarka przestrzenna przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Jako pierwsza wystąpiła dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ  (prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego) zwracając uwagę na specyfikę oceny gospodarki przestrzennej prowadzonej na dwóch wydziałach UŁ i  przypisanej do więcej niż jednej dyscypliny naukowej.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Alina Maciejewska (wieloletni Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW), która przedstawiła doświadczenia oceny PKA na kierunku o profilu ogólnouniwersyteckim mającym charakter czysto techniczny wynikający ze specyfiki Uczelni. Podkreśliła, że członków komisji oceniającej szczególnie interesowała współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz rozwoju kierunku studiów.

Jako trzeci wystąpił dr inż. Michał Orzechowski (prodziekan ds. dydaktyki na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Leśnym SGGW), który wskazał uzasadnienie przypisania kierunku do pięciu dyscyplin jako największą obawę związaną z oceną prowadzoną przez PKA. Wyzwania miały również charakter organizacyjny, komplikowany dodatkowo sytuacją epidemiczną. Obejmowały one przede wszystkim konieczność zorganizowania szeregu spotkań zdalnych z przedstawicielami interesariuszy, studentów, absolwentów i pracodawców. Z kolei do głównych problemów należały niejasne zastrzeżenia komisji PKA do kompetencji dydaktycznych i naukowych wybranych nauczycieli akademickich. Ponadto kontrolowano, czy publikacje zawarte w sylabusach są dostępne w bibliotece SGGW. Z kolei wśród zalet procesu akredytacji PKA prelegent wymienił m.in. konieczność weryfikacji spójności systemu dokumentów i sylabusów.

W ostatniej części webinarium odbyła się ożywiona dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK zwracając uwagę na to, czy promotorem prac inżynierskich mogą być pracownicy nie posiadający stopnia inżyniera. W dyskusji wzięli udział również dr inż. Michał Orzechowski, dr hab. Elżbieta Kobojek, dr Agnieszka Rzeńca oraz dr hab. Karol Mrozik. Dalej prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska podzieliła się pozytywnym spostrzeżeniem związanym z faktem, że akredytacja zmusza do refleksji nad prowadzonymi kierunkami studiów. Jednocześnie zwróciła uwagę, że PKA pełni przede wszystkim funkcję kontrolną pomijając funkcję doradczą, o której publicznie się mówi. Duży akcent kładzie się również na wymóg stałego monitoringu jakości prac dyplomowych i okresowych przeglądów prac zaliczeniowych poszczególnych przedmiotów. Spotkanie podsumował prof. dr hab. Paweł Churski akcentując jego wartość związaną z możliwością wymiany doświadczeń w zakresie przebiegu oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.