Webinarium z ekspertami z Rady Doskonałości Naukowej (sprawozdanie)

W dniu 10 marca 2022 odbyło się webinarium z udziałem ekspertów z Rady Doskonałości Naukowej współorganizowane przez Unię Uczelni oraz Zespół Zadaniowy KPZK PAN ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią.

W spotkaniu wzięli udział eksperci Rady Doskonałości Naukowej reprezentujący dyscyplinę geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek (UAM Poznań), prof. dr hab. Tomasz Komornicki (IGiPZ PAN Warszawa), oraz prof. dr hab. Paweł Swianiewicz (UP Wrocław). Webinarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczności akademickiej skupionej wokół dyscyplin związanych z gospodarowaniem przestrzenią o czym świadczyła bardzo duża liczba zarejestrowanych uczestników (198 zgłoszeń).

Webinarium zostało otwarte przez prof. Pawła Churskiego, który przywitał zaproszonych gości, podziękował wszystkim uczestnikom za obecność i wyraził nadzieję, że spotkanie będzie okazją do wymiany informacji na temat najważniejszych problemów, wyzwań i dobrych praktyk związanych z procedurami awansów naukowych. Następnie głos zabrali zaproszeni eksperci. Rozpoczął prof. Tomasz Kaczmarek, który przybliżył zagadnienia związane z organizacją i funkcjonowaniem RDN. Następnie prof. Tomasz Komornicki przedstawił najważniejsze regulacje i zasady dotyczące postępowań habilitacyjnych, a prof. Paweł Swianiewicz omówił procedury związane z postępowaniami o nadanie tytułu naukowego profesora. Po wypowiedziach ekspertów rozpoczęła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrali reprezentanci wielu ośrodków naukowych pytając m.in. o sposób oceny dorobku naukowego, o wybór recenzentów, czy o sposób rozumienia pojęć takich jak publikacja naukowa, czy cykl publikacji. Spotkanie zakończyło się podsumowaniem, w którym prof. Paweł Churski jeszcze raz podziękował wszystkim uczestnikom za udział w webinarium oraz wyraził prośbę o kontynuację inicjatywy spotkań z przedstawicielami RDN reprezentujących również inne dyscypliny.

————————————————————

Program wydarzenia i informacje organizacyjne

Nagranie video

Prezentacje: