Seminarium: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią (27.04.2023)

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyło się Seminarium Unii Uczelni pod hasłem: Edukacja w zakresie gospodarowania przestrzenią, którego gospodarzem był Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ.

Celem seminarium był przegląd i ocena programów nauczania na poziomie szkoły średniej i podstawowej w zakresie nauczania przedmiotów rozbudzających zainteresowanie W zasadniczej części seminarium odbyły się sesja plenarna i dwie dyskusje panelowe, w ramach których podjęta została próba identyfikacji stanu i wyzwań dotyczących kształcenia w zakresie treści związanych z gospodarowaniem przestrzenią.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem z wydarzenia dostępnym TUTAJ zawierającym materiały do pobrania (program, prezentacje prelegentów) oraz fotorelację.

Webinarium Unii Uczelni (20.04.2023): Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi

W dniu 20 kwietnia 2023 odbyło się kolejne webinarium Unii Uczelni,tym razem tematem spotkania, koordynowanego przez dr inż. Joannę Budnicką-Kosior i dr. inż. Michała Orzechowskiego z SGGW, było Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.

Webinarium miało na celu zwrócenie uwagi na potrzebę angażowania studentów w sprawy dotyczące kształtowania przestrzeni poprzez realizację projektów bezpośrednio związanych z gospodarką przestrzenną. Webinarium było także wyrazem przekonania o interdyscyplinarności kierunku gospodarka przestrzenna oraz tego, że studenci kierunku gospodarka przestrzenna reprezentują wiedzę i umiejętności, które mogą zostać wykorzystane w kreowaniu przestrzeni już na etapie studiów. Widząc potrzebę tworzenia koncepcji zagospodarowania wielu niezagospodarowanych jeszcze przestrzeni w licznych gminach, kreowania pomysłów na ich zagospodarowanie, uznano, iż jest to znakomita okazja do podejmowania współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami a studentami – z obopólną korzyścią. W takich projektach studenci mogą bezpośrednio być zaangażowani w sprawy gospodarowania przestrzenią, wykorzystać swoją dotychczasową wiedzę, zrozumieć ją w praktyce i nabyć nowe umiejętności. Gmina zaś otrzymuje niemalże gotowy produkt w postaci koncepcji, wytycznych do wykorzystania np. podczas sporządzania dokumentów planistycznych, czy przy ustalaniu wytycznych do tworzenia innych produktów zagospodarowania przestrzeni – np. ścieżek historycznych, szlaków turystycznych. Bardzo istotny jest efekt edukacyjny dla studentów realizujących projekty we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi interesariuszami zewnętrznymi uczelni. Dzięki tej współpracy możliwe jest również nawiązanie kontaktów i rozwój kariery zawodowej uczestniczących w projektach studentów.

Podczas webinarium zaprezentowano dwa projekty zrealizowane w 2022 r. przez studentów kierunku gospodarka przestrzenna pod opieką ich opiekunów naukowych. Pierwszy z nich to ,,Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Góry Meran w Otwocku”, realizowany przez studentki 2 stopnia kierunku gospodarka przestrzenna panie inż.: Paulina Lemieszka i Weronika Łąpieś pod opieką naukową pani dr inż. Ewą Kosiacką-Beck, zaś drugi projekt to ,,Stan i trwałość dawnego wiejskiego krajobrazu na przykładzie wsi Łopienka w Bieszczadach. Etap I” – zrealizowany w ramach grantu naukowego Konkurs Główny SGGW przez członków Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej SGGW pod opieką pań: dr inż. Anny Długozimy, dr inż. Izabeli Dymitryszyn i dr inż. Ewy Kosiackiej-Beck.

Webinarium 23.03.23 (odwołane)

Informujemy, że z przyczyn niezależnych webinarium Unii Uczelni: Odporność metropolii warszawskiej na kolejne fale migracyjne – doświadczenia zaangażowania studentów w realizację projektu badawczego, które było zaplanowane na 23 marca 2023 roku zostało odwołane.

Jednocześnie już teraz prosimy o zarezerwowanie terminu 20.04.2023. W tym dniu odbędzie się webinarium koordynowane przez dr inż. Joannę Budnicką-Kosior i dr. inż. Michała Orzechowskiego poświęcone tematowi: Kształcenie oparte na projektach zagospodarowania przestrzeni jako element współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Zaproszenie wraz z linkiem do spotkania zostanie rozesłane w kwietniu.

Webinarium Unii Uczelni (23.02.2023): Cyfrowe i przedsiębiorcze umiejętności na rzecz rozwiązywania współczesnych wyzwań…

W dniu 23 lutego 2023 roku odbyło się webinarium Unii Uczelni zatytułowane: „Cyfrowe i przedsiębiorcze umiejętności na rzecz rozwiązywania współczesnych wyzwań cywilizacyjnych – doświadczenia projektu DIGI-SOC”, koordynowane przez dr. Artura Ochojskiego.

W pierwszej części spotkania dr Artur Ochojski przedstawił główne założenia projektu DIGI-SOC – Digital skills and cross-domain entrepreneurship for societal challenge realizowanego w ramach Akcji KA220-HED – Cooperation partnerships in higher education programu ERASMUS+. Ideą wiodącą projektu jest wspólne uczenie się analizowania, tworzenia i udoskonalania oferty dydaktycznej skierowanej do środowiska akademickiego, które jest włączane w różnego rodzaju aktywności profesjonalne będące konsekwencją lub znajdujące się pod presją wyzwań cywilizacyjnych. W szczególności, choć nie tylko, dotyczy to nauczycieli i studentów kształcących się na kierunkach związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Technologizacja miast, depopulacja, kryzys klimatyczny, energetyczny, wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa, pandemia… to wszystko należy do przykładów presji cywilizacyjnych, wobec których studenci muszą być lepiej przygotowani w zakresie inter / transdyscyplinarnych umiejętności i kompetencji.

Podczas spotkania dr Artur Ochojski zwrócił uwagę również na stronę techniczną przygotowywania wniosku o dofinansowanie w ramach programu ERASMUS+. Przedstawione zostały m.in. możliwości wspierania mobilności studentów i nauczycieli akademickich oraz wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi. Po prezentacji odbyła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrała prof. Elżbieta Kobojek. Zwróciła uwagę na formalny problem zaliczenia aktywności studentów w ramach projektów programu ERASMUS+. Następnie dr Tomasz Herodowicz poprosił o doprecyzowanie wymogów związanych z replikowalnością działań podjętych w ramach projektu. W podsumowaniu prof. Paweł Churski wyraził aprobatę dla idei przygotowania projektu w ramach ERASMUS+ w partnerstwie instytucji zrzeszonych w Unii Uczelni i ośrodków zagranicznych. Zachęcił przy tym do przeglądu możliwości stwarzanych przez program i zgłaszania chęci koordynowania takim przedsięwzięciem.

Materiały robocze projektu można pobrać ze strony: https://www.researchgate.net/project/DIGITAL-SKILLS-AND-CROSS-DOMAIN-ENTREPRENEURSHIP-FOR-SOCIETAL-CHALLENGES w zakładce „project log”.

Zachęcamy również do zapoznania się z prezentacją przedstawioną podczas Webinarium.

Webinarium Unii Uczelni (19.01.2023): Doświadczenia w uzyskaniu akredytacji PKA…

W dniu 19.01.2023 odbyło się kolejne webinarium Unii Uczelni zatytułowane „Doświadczenia w uzyskaniu akredytacji PKA na kierunkach kształcących w zakresie gospodarki przestrzennej”, koordynowane przez dr hab., prof. UŁ Aleksandrę Nowakowską.

Webinarium rozpoczął prof. dr hab. Paweł Churski przedstawiając najważniejsze idee i cele przyświecające funkcjonowaniu Unii Uczelni. Następnie prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska przedstawiła prelegentów biorących udział w spotkaniu. Byli to reprezentanci uczelni, na których w ostatnim czasie prowadzony był proces oceny kierunku studiów: gospodarka przestrzenna przez Polską Komisję Akredytacyjną (PKA).

Jako pierwsza wystąpiła dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ  (prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego) zwracając uwagę na specyfikę oceny gospodarki przestrzennej prowadzonej na dwóch wydziałach UŁ i  przypisanej do więcej niż jednej dyscypliny naukowej.

Następnie głos zabrała prof. dr hab. Alina Maciejewska (wieloletni Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii PW), która przedstawiła doświadczenia oceny PKA na kierunku o profilu ogólnouniwersyteckim mającym charakter czysto techniczny wynikający ze specyfiki Uczelni. Podkreśliła, że członków komisji oceniającej szczególnie interesowała współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz rozwoju kierunku studiów.

Jako trzeci wystąpił dr inż. Michał Orzechowski (prodziekan ds. dydaktyki na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Leśnym SGGW), który wskazał uzasadnienie przypisania kierunku do pięciu dyscyplin jako największą obawę związaną z oceną prowadzoną przez PKA. Wyzwania miały również charakter organizacyjny, komplikowany dodatkowo sytuacją epidemiczną. Obejmowały one przede wszystkim konieczność zorganizowania szeregu spotkań zdalnych z przedstawicielami interesariuszy, studentów, absolwentów i pracodawców. Z kolei do głównych problemów należały niejasne zastrzeżenia komisji PKA do kompetencji dydaktycznych i naukowych wybranych nauczycieli akademickich. Ponadto kontrolowano, czy publikacje zawarte w sylabusach są dostępne w bibliotece SGGW. Z kolei wśród zalet procesu akredytacji PKA prelegent wymienił m.in. konieczność weryfikacji spójności systemu dokumentów i sylabusów.

W ostatniej części webinarium odbyła się ożywiona dyskusja, w której jako pierwszy głos zabrał dr hab. inż. Tomasz Salata, prof. URK zwracając uwagę na to, czy promotorem prac inżynierskich mogą być pracownicy nie posiadający stopnia inżyniera. W dyskusji wzięli udział również dr inż. Michał Orzechowski, dr hab. Elżbieta Kobojek, dr Agnieszka Rzeńca oraz dr hab. Karol Mrozik. Dalej prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska podzieliła się pozytywnym spostrzeżeniem związanym z faktem, że akredytacja zmusza do refleksji nad prowadzonymi kierunkami studiów. Jednocześnie zwróciła uwagę, że PKA pełni przede wszystkim funkcję kontrolną pomijając funkcję doradczą, o której publicznie się mówi. Duży akcent kładzie się również na wymóg stałego monitoringu jakości prac dyplomowych i okresowych przeglądów prac zaliczeniowych poszczególnych przedmiotów. Spotkanie podsumował prof. dr hab. Paweł Churski akcentując jego wartość związaną z możliwością wymiany doświadczeń w zakresie przebiegu oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Webinarium (15.12.2022): Formuła projektowych warsztatów urbanistycznych w toku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna

Grudniowe webinarium Unii Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunków Studiów w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią odbyło się w czwartek, 15.12.2022. Tematem spotkania koordynowanego przez dr inż. arch. Dorotę Wantuch-Matlę (UP w Krakowie) była „Formuła projektowych warsztatów urbanistycznych w toku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna”.


W trakcie webinarium zostały przedstawione założenia i doświadczenia związane z projektowymi warsztatami urbanistycznymi na kierunku gospodarka przestrzenna prowadzonymi w Instytucie Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Ich idea zrodziła się z przekonania, że elementy projektowania i formuła zespołowej pracy warsztatowej mogłyby dodatkowo rozszerzyć horyzonty i umiejętności studentów. Warsztaty organizowane z inicjatywy związanych z Instytutem Geografii – dr inż. arch. Anny Martyki oraz dr inż. arch. Doroty Wantuch-Matli, zaplanowane jako rodzaj pilotażu, zakładały pierwotnie formułę niezależną od planu i programu studiów. W latach 2018 i 2019 były realizowane jako około dwutygodniowe warsztaty wyjazdowe, zorganizowane i współfinansowane przez Instytut Geografii i Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej. W trakcie warsztatów studenci gospodarki przestrzennej pracowali wspólnie ze studentami architektury. Wydarzeniom patronowało ogólnopolskie popularne czasopismo branżowe „Architektura i Biznes”. Powodzenie inicjatywy i pozytywny odbiór warsztatów przez studentów stały się bodźcem do włączenia od 2020 roku formuły warsztatów urbanistycznych do planu i programu studiów na kierunku gospodarka przestrzenna w IG UP. Nowy kurs o charakterze ćwiczeń terenowych i stacjonarnych stale ewoluuje. Z pomocą nowych technologii, takich jak drony, filmy z obszaru projektowego, udało się go nawet zaadaptować do sytuacji zajęć zdalnych w okresie pandemii.

Spotkanie zakończyło się ożywioną dyskusją, w której poruszono m.in. wątek związany z włączeniem elementów partycypacji społecznej w program warsztatów. Dopytywano również o udział zaproszonych ekspertów zewnętrznych w opiece merytorycznej nad pracami realizowanymi przez studentów w trakcie warsztatów.

Kalendarium aktywności Unii w roku akademickim 2022/2023

Miło nam poinformować, że dzięki zaangażowaniu wielu członków Unii Uczelni, w bieżącym roku akademickim będziemy mieli okazję do udziału w licznych wydarzeniach dotyczących współczesnych wyzwań związanych z kształceniem w zakresie gospodarowania przestrzenią. Na wszystkie już teraz serdecznie zapraszamy.

Z aktualnym kalendarium aktywności Unii Uczelni można zapoznać się pod tym linkiem.

Webinarium (17.11.22): „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA”

W dniu 17 listopada 2022 odbyło się webinarium pt. „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA” inaugurujące cykl spotkań organizowanych w bieżącym roku akademickim w ramach działalności Unii Uczelni.

W pierwszej części prof. Paweł Churski przedstawił podstawowe ustalenia terminologiczne związane z nauką obywatelską (citizen science) oraz odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (responsible research and innovation), które stanowią fundament podejścia stosowanego w projekcie TeRRIFICA. Następnie przedstawione zostały główne założenia projektu związane z szeroko rozumianym włączaniem społeczeństwa w proces przygotowywania planów działań na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. Omówiono również poszczególne etapy tworzenia lokalnego żywego laboratorium (living lab), w które zostali zaangażowani przedstawiciele mieszkańców, biznesu, władz lokalnych i świata nauki. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie narzędzia #MapujKlimat  stanowiącego przykład mapowania partycypacyjnego wykorzystującego założenia crowdmappingu.

W drugiej części webinarium dr hab. Katarzyna Fagiewicz przedstawiła proces przygotowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Poznańskiej stanowiącego przykład łączenia wiedzy obywatelskiej z wiedzą naukową na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów rozwojowych.

Z kolei w części trzeciej dr Joanna Morawska omówiła doświadczenia w zakresie włączania studentów w prace projektowe obejmujące ich aktywny udział w korzystaniu z narzędzia #MapujKlimat oraz we wspieraniu procesu ko-kreacji realizowanego w ramach krajowej oraz międzynarodowej szkoły letniej. Przedstawiono również sposób organizacji warsztatów dla studentów obejmujących podejście design-thinking, których celem było zaproponowanie rozwiązań na rzecz klimatu, które mogłyby zostać zaimplementowane w przestrzeni Kampusu UAM Morasko.

Nagranie z Webinarium


about:blankabout:blankDodaj tytułWebinarium (17.11.22): „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA”

W dniu 17 listopada 2022 odbyło się webinarium pt. „Odpowiedzialne badania i innowacje w praktyce uczelni. Doświadczenia projektu TeRRIFICA” inaugurujące cykl spotkań organizowanych w bieżącym roku akademickim w ramach działalności Unii Uczelni.

W pierwszej części prof. Paweł Churski przedstawił podstawowe ustalenia terminologiczne związane z nauką obywatelską (citizen science) oraz odpowiedzialnymi badaniami naukowymi i innowacjami (responsible research and innovation), które stanowią fundament podejścia stosowanego w projekcie TeRRIFICA. Następnie przedstawione zostały główne założenia projektu związane z szeroko rozumianym włączaniem społeczeństwa w proces przygotowywania planów działań na rzecz adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. Omówiono również poszczególne etapy tworzenia lokalnego żywego laboratorium (living lab), w które zostali zaangażowani przedstawiciele mieszkańców, biznesu, władz lokalnych i świata nauki. Szczególną uwagę zwrócono na wykorzystanie narzędzia #MapujKlimat  stanowiącego przykład mapowania partycypacyjnego wykorzystującego założenia crowdmappingu.

W drugiej części webinarium dr hab. Katarzyna Fagiewicz przedstawiła proces przygotowania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Poznańskiej stanowiącego przykład łączenia wiedzy obywatelskiej z wiedzą naukową na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów rozwojowych.

Z kolei w części trzeciej dr Joanna Morawska omówiła doświadczenia w zakresie włączania studentów w prace projektowe obejmujące ich aktywny udział w korzystaniu z narzędzia #MapujKlimat oraz we wspieraniu procesu ko-kreacji realizowanego w ramach krajowej oraz międzynarodowej szkoły letniej. Przedstawiono również sposób organizacji warsztatów dla studentów obejmujących podejście design-thinking, których celem było zaproponowanie rozwiązań na rzecz klimatu, które mogłyby zostać zaimplementowane w przestrzeni Kampusu UAM Morasko.

Równolegle zapraszamy Państwa na wystawę, która odbędzie się w dniach 14-18 listopada br. w hallu przed biblioteką Collegium Geographicum, prezentującą prace studentów dotyczące projektu demonstracyjnego ogrodu klimatycznego. Wspomniany ogród, będzie inwestycją realizowaną na terenie Collegium Geographicum UAM, która ma zarówno uczyć rozwiązań klimatycznych jak i tworzyć miejsce integracji studentów.

Korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić również do udziału w międzynarodowym wydarzeniu Final Conference: “Embedding RRI for smart and climate resilient European regions” organizowanym przez konsorcja projektów TeRRIFICA i RRI2SCALE w dniu 23. Listopada br. w Belgradzie w Serbii. Konferencja ma charakter podsumowujący działania zrealizowane w obu projektach i odbędzie się w formule hybrydowej. Udział w wydarzeniu jest zwolniony z opłaty konferencyjnej, przy czym uczestnicy biorący udział na miejscu, pokrywają koszty podróży i pobytu w Belgradzie we własnym zakresie. Więcej informacji jest dostępnych na stronie https://terrifica.eu/event/final-conference-terrifica-rri2scale/.

Spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni dotyczące jej funkcjonowania w roku akademickim 2022/2023

W dniu 20 października 2022 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Unii Uczelni dotyczące jej funkcjonowania w roku akademickim 2022/2023. W spotkaniu wzięło udział 18 osób reprezentujących ośrodki naukowe z całego kraju.

Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Zespołu Wykonawczego – prof. Paweł Churski (UAM), który syntetycznie omówił aktywności Unii w roku poprzednim zwracając uwagę na wyzwania współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii oraz na webinarium z udziałem ekspertów z Rady Doskonałości Naukowej, które cieszyło się nadspodziewanym zainteresowaniem. Przedstawił również kolejną inicjatywę Unii dotyczącą webinariów, których przedmiotem będzie prezentacja doświadczeń w zakresie włączania studentów w realizację projektów badawczych i wypełnianie trzeciej misji uniwersytetów. Przy tej okazji prof. Paweł Churski zaprosił na pierwsze tego typu spotkanie, zaplanowanie w dniu 17.11.2022 i związane z międzynarodowym projektem TeRRIFICA. Jednocześnie zachęcił pozostałych członków Unii do zgłaszania podobnych inicjatyw i dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Kolejny kierunek działalności Unii w rozpoczynającym się roku akademickim ma być związany z wymianą informacji między uczelniami na temat dobrych praktyk w procesie oceny kierunków studiów przez Polską Komisję Akredytacyjną. Pomysł został zaproponowany przez prof. Aleksandrę Nowakowską (UŁ), która odniosła się do wyzwań akredytacji związanych interpretacją zapisów prawnych, ze zmienionymi zasadami, mechanizmami i strukturą raportowania. Podkreśliła, że warto wymienić doświadczenia w tym zakresie i wyraziła gotowość do zorganizowania w tym celu spotkania stacjonarnego w Łodzi.

Innym polem aktywności jest inicjatywa zaproponowana przez prof. Tadeusza Kudłacza (UEK), która stanowi pokłosie działalności Zespołu Zadaniowego KPZK PAN ds. Kształcenia Kadr w Zakresie Gospodarowania Przestrzenią. Inicjatywa ma na celu zorganizowanie seminarium dotyczącego włączania treści związanych z zagospodarowaniem przestrzeni na wszystkich poziomach nauczania.

Po przedstawieniu powyższych pomysłów prof. Paweł Churski otworzył dyskusję i zachęcił wszystkich członków Unii do udziału w jej pracach oraz do zgłaszania nowych inicjatyw. Uczestnicy spotkania zaproponowali szereg interesujących propozycji, które z pewnością efektywnie wypełnią kalendarium Unii Uczelni w rozpoczynającym się roku akademickim.

Stypendia DBU

Przekazujemy informację na temat programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) w Polsce dla doktorantów oraz absolwentów studiów magisterskich powiązanych tematycznie z ochroną środowiska, czyli także absolwentów gospodarki przestrzennej.W gronie laureatów programu około 20% stanowią obecnie właśnie absolwenci kierunków powiązanych z gospodarką przestrzenną.

Program stypendialny DBU umożliwia młodym absolwentom odbycie stażu zawodowego bądź naukowego w Niemczech i ma na celu profesjonalne, zawodowe kształcenie polskich przyszłych kadr pracujących na rzecz środowiska. Dodatkowo, program pozwala rozwinąć znajomość języka niemieckiego, nawiązać cenne branżowe kontakty i zdobyć doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku. Staż można odbyć na uniwersytetach, w ministerstwach, przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych, centrach badawczo – rozwojowych itp. Na podstawie złożonego wniosku i rozmowy kwalifikacyjnej DBU zaproponuje najbardziej odpowiednią jednostkę, w której można zrealizować projekt. Można wskazać także takie miejsce samodzielnie.

Staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy. Laureaci otrzymują początkowo stypendium sześciomiesięczne, a pod koniec tego okresu można ubiegać się o przedłużenie pobytu na kolejne miesiące (maksymalnie stypendium można otrzymywać przez rok).
Wysokość stypendium wynosi 1 250 euro na miesiąc i jest ono wolne od podatku. Ponadto DBU finansuje koszty ubezpieczenia (OC, wypadkowe, chorobowe) w Niemczech oraz intensywny kurs języka niemieckiego. Zaletą programu jest także rozbudowany program dla Alumnów.

Stypendia przyznawane są w trybie konkursowym. O stypendium można ubiegać się tylko jeden raz. Dlatego ważne jest przygotowanie przemyślanej aplikacji. Szczególnie istotna jest przedstawiona przez kandydata koncepcja projektu, który chce on realizować na stypendium (szczegóły w zakładce Harmonogram naboru, kryteria naboru). 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Środowisko dla Środowiska (skupiającego byłych stypendystów programu)http://www.sds.org.pl/index.php/jak-zaaplikowac lub na stronie Deutsche Bundesstiftung Umwelt w języku angielskim: https://www.dbu.de/2611.html i niemieckim: https://www.dbu.de/2584.html

Co ważne, można aplikować w języku angielskim. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem programu stypendialnego Deutsche Bundesstiftung Umwelt w Polsce, dr. hab. Karolem Mrozikiem (karol.mrozik@up.poznan.pl), który chętnie udzieli szczegółowych wyjaśnień.

Ważne terminy:

Najbliższy termin zamknięcia systemu aplikacyjnego: 5 września 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: październik 2022 r.,
Uroczystość wręczenia stypendiów: listopad 2022 r.,
Wyjazd do Niemiec: 22 lutego 2023 r. Rozpoczęcie kursu języka niemieckiego – 8 lutego 2023 r. Rozpoczęcie projektu w wybranej jednostce – 1 marca 2023 r.    

Następny termin składania wniosków to 5 marca 2023 roku (dla osób aplikujących o wyjazd latem 2023 roku) O stypendium mogą ubiegać się także studenci ostatniego roku studiów magisterskich, którzy jednak przed rozpoczęciem pobytu w Niemczech muszą obronić pracę magisterską.