Konsultacje publiczne – szkolenia z zakresu reformy planowania przestrzennego (konkurs w ramach KPO)

W imieniu Ministra Rozwoju i Technologii, na podstawie art.19a.1.Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r.poz.1259 z późn.zm) zapraszamy do udziału w konsultacjach publicznych dotyczących zaopiniowania projektu dokumentacji konkursowej związanej z wyborem Przedsięwzięć objętych bezzwrotnym wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Inwestycja A1.3.1 „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego – Komponent A „Odporność i Konkurencyjność Gospodarki”. Cel szczegółowy A1 Ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu.

Celem konsultacji jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu zarówno instytucje szkolnictwa wyższego, kształcące w zakresie planowania przestrzennego, jednostki samorządu terytorialnego, jak również organizacje pozarządowe.

Konsultacje prowadzone będą w formie zgłaszania uwag/wniosków, poprzez wskazanie treści zgłaszanej uwagi, propozycji zmian wraz z uzasadnieniem oraz treści proponowanego zapisu – uwagi należy zamieścić w Formularzu uwag, który stanowi odrębny załącznik.

Składanie uwag odbywać się będzie drogą elektroniczną na adres: Marta.Tanska@mrit.gov.pl, w terminie do dnia 30.01.2024 r.

Jednocześnie informujemy, iż więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.


Poniżej znajdą Państwo regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami, które podlegają konsultacjom.