Sprawozdanie z webinarium: Wyzwania reformy planowania przestrzennego dla uczelni wyższych [04.04.2024]

W dniu 4 kwietnia 2024 roku odbyło się Webinarium: Wyzwania reformy planowania przestrzennego dla uczelni wyższych. Webinarium wpisało się w trwającą dyskusję nad wyzwaniami związanymi z reformą planowania przestrzennego wynikającą z nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z września 2023 roku. Niesie ona za sobą również konieczność zmian w zakresie kształcenia na kierunkach związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Absolwenci uczelni wyższych powinni być wyposażeni w nowe umiejętności i kompetencje, niezbędne w procesie  wdrażania reformy i odpowiadające na potrzeby zgłaszane ze strony praktyków.

Spotkanie rozpoczął prof. Paweł Churski, który przedstawił zgromadzonym gościom podstawowe cele funkcjonowania Unii Uczelni i przybliżył jej najbardziej aktualne inicjatywy na rzecz kształcenia w zakresie gospodarowania przestrzenią.

Zasadnicza część spotkania obejmowała w pierwszej kolejności wystąpienie dr hab. prof. ZUT Macieja Nowaka pt. „Reforma planowania przestrzennego – kluczowe kierunki zmian i wyzwania”. Prelegent zwrócił uwagę na przesłanki reformy (np. chaos przestrzenny, różnice polskiego systemu względem rozwiązań europejskich, indywidualne problemy przy wykładni przepisów. Przedstawił nowe instrumenty planowania przestrzennego (plan ogólny, zintegrowany plan inwestycyjny) oraz zmiany w zakresie dotychczas obowiązujących rozwiązań (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy).

Następnie głos zabrał prof. Łukasz Mikuła (prezes Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich), który podkreślił potrzebę współpracy z praktykami w ramach kształcenia studentów. Przedstawił również kolejne prelegentki: Aldonę Cieślę, Joannę Grocholewską i Agatę Marciniak (Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu), których wystąpienie nosiło tytuł: „Wdrażanie reformy planowania przestrzennego – aspekty warsztatowe. O potrzebie współpracy uczelni z praktykami”. Przedstawiły praktyczne informacje dotyczące sporządzania planów ogólnych, w tym zakres funkcjonalny stref planistycznych oraz zwróciły uwagę na dylematy i wątpliwości związane z ustalaniem przeznaczenia terenu w planie ogólnym oraz różne uwarunkowania, które należy w tym zakresie uwzględnić. Ważnym zagadnieniem były również wyzwania związane z określeniem obszarów uzupełnienia zabudowy i poziomu chłonności zabudowy. Webinarium zakończyła dyskusja, w której wypowiedział się prof. Łukasz Mikuła, który podkreślił rolę TUP we wsparciu procesu wdrażania zmian przewidzianych reformą. Głos zabrała również prof. Aleksandra Nowakowska, która wyraziła obawę o sprawne wdrożenie reformy, biorąc pod uwagę skalę wyzwań i brak przygotowanych do tego kadr. Następnie prof. Paweł Churski zwrócił uwagę na problemy związane z narzuconym terminem wdrożenia reformy, który jest warunkowany koniecznością wykorzystania środków z KPO, a nie realnymi możliwościami prawidłowego przeprowadzenia tego procesu. Wyraził również nadzieję na dalszą kontynuację dyskusji dotyczącej reformy.