Rozpoczęła się rejestracja na konferencję POLREG 2024

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM zaprasza na POLREG 2024, czyli IV edycję Polskiej Konferencji Badań Miejskich i Regionalnych, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-22.10.2024 r. pod hasłem: W KIERUNKU ZINTEGROWANEGO PLANOWANIA ROZWOJU

POLREG to coroczna i przechodnia konferencja naukowa, tj. każdego roku organizowana przez kolejnego z Inicjatorów. Głównym celem POLREG jest integracja środowiska badaczy miejskich i regionalnych wywodzących się z różnych dyscyplin nauki (m.in. geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, ekonomii i finansów, nauk o polityce i administracji, architektury i urbanistyki, nauk o zarządzaniu i jakości, ochrony środowiska, socjologii), co w dobie wzrastającej presji na międzynarodową konkurencyjność naszych badań jawi się jako konieczność.

Poruszana podczas konferencji problematyka skupiać się będzie przede wszystkim na zagadnieniach związanych z podejściem zintegrowanym w planowaniu procesów rozwojowych w różnych skalach przestrzennych. Podejście zintegrowane powinno obejmować wiele płaszczyzn, w tym integrację wszystkich kluczowych wymiarów rozwoju zrównoważonego, integrację planowania strategicznego i przestrzennego, a także wykorzystanie możliwości zintegrowanego podejścia dla: skutecznej i efektywnej zrównoważonej transformacji regionów, terytorializacji polityki rozwoju, wzmacniania partycypacyjnej adaptacji do zmian klimatu oraz identyfikacji i wykorzystania zmieniającego się znaczenia różnych sektorów gospodarki w globalnych i lokalnych sieciach produkcyjnych.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem 1. oraz zachęcamy do zgłaszania chęci aktywnego udziału w Konferencji w terminie do 30.04.2024 r. Wszystkie aktualne informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się również na stronie internetowej konferencji: https://wgseigp.amu.edu.pl/polreg-2024