Prekonsultacje zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – reforma systemu

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do udziału w prekonsultacjach zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Termin przesyłania opinii upływa 17 stycznia 2022 r.

Główne założenia projektu zmiany ustawy

W pierwszej kolejności niezbędne jest uszczelnienie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy, dalej: decyzji wz, poprzez doprecyzowanie kryteriów lokalizacji oraz wprowadzenie terminu ważności decyzji. Decyzje wz powinny być wydawane w zgodzie z polityką przestrzenną gminy i w ramach władztwa planistycznego.

Jednym z najczęściej powtarzanych postulatów środowisk branżowych związanych z planowaniem przestrzennym jest zastąpienie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dokumentu o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego, aktem prawa miejscowego, którego ustalenia byłyby wiążące także przy wydawaniu decyzji wz.

Dla poprawy jakości życia i racjonalizacji lokalizowania nowej zabudowy potrzebne jest wprowadzenie standardów warunkujących powstawanie nowych inwestycji mieszkaniowych od dostępu do niezbędnej infrastruktury społecznej.

Niezbędne jest również usprawnienie sporządzania planów miejscowych oraz zaproponowanie nowego narzędzia urbanistyki operacyjnej, uławiającego inwestowanie przy zachowaniu zasad ładu przestrzennego i transparentności (zintegrowany plan inwestycyjny „ZPI”).

Jednocześnie należy kontynuować działania dotyczące maksymalnej dostępności społeczeństwa do danych dotyczących planowania przestrzennego. Służyć temu będzie wprowadzenie ogólnokrajowego Rejestru Urbanistycznego jako powszechnego źródła danych i informacji przestrzennych w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Uwagi do projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym można zgłaszać wyłącznie za pośrednictwem webankiety na stronie: https://reforma-planowania.webankieta.pl/ do 17 stycznia 2022 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.