Zebranie Przedstawicieli Unii

W dniu 16 lipca 2020 r. odbyło się w formie wideokonferencji zebranie sprawozdawczo-wyborcze Unii. W spotkaniu wzięło udział 29 osób, w tym Przedstawiciele 20 jednostek organizacyjnych uczelni zrzeszonych w Unii, w których prowadzone są studia w zakresie gospodarowania przestrzenią.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy Zespół Wykonawczy Unii w składzie:
Przewodniczący – prof. dr hab. Paweł Churski
Zastępca Przewodniczącego – prof. dr hab. Alina Maciejewska
Zastępca Przewodniczącego – dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
Funkcję Sekretarza Zespołu Wykonawczego pełni dr inż. Bartosz Wojtyra.
Więcej informacji na temat członków Zespołu Wykonawczego można znaleźć w zakładce mu poświęconej.

Ponadto w czasie zebrania przedstawiono i przyjęto sprawozdanie z działalności Unii Uczelni za okres od 10 marca 2016 roku do 16 lipca 2020 roku. Obejmowało ono w szczególności:
– prezentację zmian składu członków Porozumienia,
– omówienie zagadnień poruszanych podczas kolejnych spotkań Przedstawicieli,
– kwestie zmiany nazwy Porozumienia oraz zmian w Regulaminie Organizacyjnym,
– wyszczególnienie odbytych seminariów (wraz z informacją o publikacji będącej pokłosiem jednego z nich),
– omówienie podjętych działań na rzecz ustanowienia własnej dyscypliny naukowej, a także podniesienia wskaźnika kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej i studiów w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej,
– omówienie prac związanych z rozpoznaniem sytuacji gospodarki przestrzennej jako dyscypliny naukowej i kierunku studiów w poszczególnych uczelniach oraz podjętych form współpracy między uczelniami zrzeszonymi w Unii.

Efektem zebrania było również wniesienie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Unii. Podjęto także dyskusję na temat inicjatyw podjętych na poprzednich zebraniach Unii, w tym przede wszystkim w zakresie oferty wykładów monograficznych prowadzonych przez członków Unii, organizowania ćwiczeń terenowych dla studentów kierunków prowadzonych przez uczelnie zrzeszone w Unii, przygotowania wspólnej publikacji Unii w postaci monografii oraz projekt regulaminu konkursu studenckiego na opracowanie koncepcji logotypu Unii Uczelni.